• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU
Standard

Dane kontaktowe

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Krajowy numer identyfikacyjny: 895-18-30-432

Adres pocztowy: ul. Podwale 62

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 50-010

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Malisz, Krystian Błaszczak

E-mail: przetarg.statek@wroc.uzs.gov.pl

Tel.: +48 713330820

Faks: +48 713330839

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wroc.uzs.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445139

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445139

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja niezespolona

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: nadzór nad żeglugą

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI

ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: NAPN.251.2.2021.KB

II.1.2) Główny kod CPV

34500000 Statki i łodzie

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem

techniczno-eksploatacyjnym. Statek przeznaczony jest na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 

2 / 6

Mały statek inspekcyjny z funkcją pchania, posiadający odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Zbudowany

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem

techniczno-eksploatacyjnym. Statek przeznaczony jest na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Mały statek inspekcyjny z funkcją pchania zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto:

• Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem podmiotu upoważnionego, o którym mowa w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych wyposażenia statków żeglugi

śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr

216 poz. 1423);

• Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań

technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania

przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423) wszystkie elementy wyposażenia ruchomego,

a w szczególności środki oświetleniowe, środki ratunkowe i środki łączności, powinny spełniać wymagania

techniczne upoważnionych podmiotów, odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych.

Wymiary główne statku.

1) długość kadłuba: do 19,99 metrów;

2) szerokość kadłuba: do 5,0 metrów;

3) maksymalne zanurzenie łącznie z pędnikami – nie większe niż 0,70 metra przy pełnym obciążeniu;

4) wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku nie większa niż 4,0 metry.

Jednostka przeznaczona będzie do:

1) prowadzenia działań inspekcyjnych na odcinku górnej i środkowej Odry oraz na Kanale Gliwickim

i Kędzierzyńskim;

2) pchania jednostki pływającej typu koszarka, o wymiarach: długość Lc = 21,01 m, szerokość Bc = 5,01 m,

zanurzenie: 0,50 m, wysokość do najwyższej nierozbieralnej części 3,40 m, wyporność = 49,3 t;

3) rejon pływania „3”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 20/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

3 / 6

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie

wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/05/2021

Czas lokalny: 23:59

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 19/05/2021

Czas lokalny: 10:00

4 / 6

Miejsce:

Siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław, pokój 110

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Powołano komisję przetargową w składzie: Krzysztof Bar, Małgorzata Malisz, Krystian Błaszczak, Paweł

Skorupski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

5 / 6

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów p.z.p.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

upływem tego terminu.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia

8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią

inaczej.

10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem

zamówień publicznych".

11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z

dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

6 / 6

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/04/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.