• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa statków śródlądowych - technicznych łodzi motorowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa statków śródlądowych - technicznych łodzi motorowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 2 sztuk statków śródlądowych - technicznych łodzi motorowych.

Numer referencyjny: 00812/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/D/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA 2 sztuk statków śródlądowych - technicznych łodzi motorowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34521000 Łodzie specjalistyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA 2 sztuk statków śródlądowych - technicznych łodzi motorowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

szczegółowe określenie terminu realizacji zamówienia znajduje się w projekcie umowy
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2022
Termin składania:2022-10-20
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 20/10/2022 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: na Platformie Zakupowej Zamawiające
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa
Wadium:30.000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022
Kontakt:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Krajowy numer identyfikacyjny: 015314758
Pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kurzynoga Pion Zamówień Publicznych - Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224455314
Faks: +48 224455315
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521000
Numer dokumentu:521893-2022, 00812/WS/PW/PZP-DRZ-WRP/D/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.