• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprzętu transportowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA sprzętu transportowego do PSG Kodeń
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części I postępowania jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych motocykli o pojemności do 125 cm? dla PSG Kodeń, spełniających parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części II postępowania jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych motocykli o pojemności minimum 250 cm? dla PSG Kodeń, spełniających parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części III postępowania jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów typu ATV dla PSG Kodeń, spełniających parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części IV postępowania jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej płaskodennej łodzi patrolowej do żeglugi śródlądowej wraz z przyczepą do jej przewozu dla PSG Kodeń, spełniającej parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1D do SWZ).

Przedmiotem zamówienia w części V postępowania jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego oznakowanego samochodu patrolowego - 5 miejscowego, dla PSG Kodeń, spełniającego parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części VI postępowania jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu typu UTV dla PSG Kodeń, spełniającego parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części VII postępowania jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego oznakowanego samochodu terenowego dla PSG Kodeń, spełniającego parametry i wymagania opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/nosg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nosg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o niezbędnych wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających korzystanie
z Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg oraz złożenie oferty: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze, d) włączona obsługa JavaScript,
e) oprogramowanie Java ver. 1.8, f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być złożone w formie plików o wielkości do 100 MB w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
2.4 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd, pobieranie dokumentacji postępowania
i zadawanie pytań nie wymaga logowania.
2.5 Szczegółowe informacje dot. korzystania z Platformy znajdują się w ,,Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP" dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nosg/elearning. Oferta oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 SWZ, przekazywane są obligatoryjnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Oferty". Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne informacje i dokumenty, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja". Za datę przekazania ofert, oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data
i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, Ul. Trubakowska 2;
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl tel. 82 56 85 120;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nosg
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-23 10:00
Miejsce składania ofert: https:// portal.smartpzpz.pl/nosg
Termin składania:2021-09-23
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 10:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:34410000-4, 34113000-2-4, 34520000-8, 34110000-1, 34113300-5
Numer dokumentu:2021/BZP 00181680, 12/21
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.