• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprzętu sportowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,DOSTAWA sprzętu sportowego do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kamizelki asekuracyjne, pas ratowniczy węgorz, koło ratunkowe śródlądowe, boja SP, rzutka rękawowa, rzutka siatkowa

Żagle do windsurfingu

Deski do windsurfingu, przeguby windsurfingowe z paletą

Kajaki jednoosobowe z fartuchami, Kajak jednoosobowy duży

Łódź wiosłowa (BL-2), wiosła do łodzi wiosłowej

Kompas płytkowy, Tuba ręczna nagłaśniająca

Zestaw biwakowy (hamak + tarp/płachta), kuchenka turystyczna (hobo stove)

Komplet słupków do piłki siatkowej wraz z siatką

Sprzęt treningowy do fitnessu, inny - Sprzęt finansowany z programu ,,Aktywny powrót do szkoły WF z AWF."

Sprzęt treningowy do gier zespołowych
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://awf.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://awf.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
a. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
o Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
b. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać:
o E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
c. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:
o Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
6) Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres aleksandra.bojarska@awf.edu.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
7) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
8) Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres aleksandra.bojarska@awf.edu.pl
9) Treść wszystkich dokumentów stanowiących SWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://awf.ezamawiajacy.pl/pn/awf/demand/notice/public/58997/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-06 12:00
Miejsce składania ofert: https://awf.ezamawiajacy.pl/
Termin składania:2022-05-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 12:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:37400000-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00137192, SSZP 371/11/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.