• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprzętu ratownictwa wodnego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:5. Tytuł zamówienia DOSTAWA sprzętu
ratownictwa wodnego.
Opis przedmiotu
zamówienia określa
Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/61709/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem
https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 02.06.2022 r. do godz. 08:00.
Termin składania:2022-06-02
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia 14 dni od otrzymania
zamówienia
Wymagania:1. Numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień
Publicznych
PO-II.2630.78.22
2. Symbol kategorii CPV 35112000-2 sprzęt
ratunkowy
3. Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana Dostawa
4. Numer wniosku nadany przez komórkę realizującą
zamówienie
ZT.I.231.23.22
7. Warunki płatności Przelew 21 dni od daty
otrzymania towaru wraz
z fakturą
8. Stawka podatku VAT 23 %
9. Informacje czy zawarta będzie umowa Nie
10.
Inne
? kryterium oceny ofert Najniższa cena
Oferta złożona przez
Wykonawcę winna zawierać
wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
? okres gwarancji Min. 12 m-cy licząc od daty
odbioru towaru
? warunki płatności Przelew 21 dni od daty
otrzymania towaru wraz
z fakturą
? termin ważności oferty Min. 30 dni
? miejsce dostawy Szczecin i Darłowo

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4
dni, przed upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie
został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego
Kontakt:? osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami
Julita Szłapińska
tel. 91 44 03 428
Język kontaktu:polski
Kod CPV:35112000-2
Numer dokumentu:PO-II.2630.78.22, ZT.I.231.23.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.