• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprzętu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających"

Numer referencyjny: BZP-AZ/262-26/22
II.1.2)Główny kod CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ (dla zadania nr 1), załącznik nr 1b do SWZ (dla zadania nr 2), załącznik nr 1c do SWZ (dla zadania nr 3), załącznik nr 1d do SWZ (dla zadania nr 4), załącznik nr 1e do SWZ (dla zadania nr 5).

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - Odbiornik typu RTK GNSS

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ (dla zadania nr 1),

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - Odbiornik morski DGNSS/IMU

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do SWZ (dla zadania nr 2),

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - Dwuantenowy odbiornik OEM DGNSS zintegrowany z anteną

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1c do SWZ (dla zadania nr 3),

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 - Stacja referencyjna GNSS wraz z anteną

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1d do SWZ (dla zadania nr 4),

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 - Wielokonstelacyjny symulator sygnałów GNSS

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Akademii Morskiej w Szczecinie do Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych na potrzeby projektu ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1e do SWZ (dla zadania nr 5),

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: bezpłatna gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2022
Termin składania:2022-08-11
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 11/08/2022 Czas lokalny: 10:05 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/am_szczecin
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2022
Kontakt:Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak
E-mail: bzp@am.szczecin.pl
Tel.: +48 914809491
Faks: +48 914809575
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34933000
Numer dokumentu:367624-2022, BZP-AZ/262-26/22
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.