• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: DOSTAWA sprzętu na potrzeby projektu ,,Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: DOSTAWA sprzętu na potrzeby projektu ,,Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA sprzętu na potrzeby projektu ,,Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" - 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podwodny dron

Sklerometr - Młotek Schmidta

Kamera podwodna inspekcyjna

Silnik elektryczny zaburtowy

Dron latający z kamerą
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
Wszelkie wymagania określone w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w rozdziale 29 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w rozdziale 29 SWZ
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-02 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
Termin składania:2021-11-02
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-11-02 10:15
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:38500000-0, 38000000-5, 38400000-9, 31100000-7, 34711200-6
Numer dokumentu:2021/BZP 00242920, CRZP/125/2021/AZP
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.