• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa sprzętów do turystyki aktywnej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA sprzętów do turystyki aktywnej.
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T020/21 - Stworzenie atrakcji turystycznej dla turystyki aktywnej - Interaktywna Mapa terenów i atrakcji turystycznych wokół Jeziora Jamno wraz z ekologiczną wioską na wodzie - SunRise w koncepcji Bed & Bike &

Część 1
Rowery

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup sprzętów do turystyki aktywnej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1) Rowery (1 komplet składający się z 4 szt.), zgodnie ze specyfikacją (załącznik Nr 1a).

Część 2
Łodzie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup sprzętów do turystyki aktywnej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 2) Łódka dla wędkarzy (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją (załącznik Nr 1a).

Część 3
Przyczepy podłodziowe

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup sprzętów do turystyki aktywnej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 3) Przyczepa podłodziowa do samochodu (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją (załącznik Nr 1a).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-03
Termin składania:2023-03-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
koszaliński
Gmina
Mielno
Miejscowość
Łazy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
koszaliński
Gmina
Mielno
Miejscowość
Łazy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
koszaliński
Gmina
Mielno
Miejscowość
Łazy
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:
1) są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania
kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności.
2) Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zachodzi co najmniej jedna
z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-22
Data ostatniej zmiany
2023-02-22 10:25:22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt
(waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
Liczba punktów C = (najniższa cena PLN netto : cena netto PLN badanej oferty) x 100 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt
(waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
Liczba punktów C = (najniższa cena PLN netto : cena netto PLN badanej oferty) x 100 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt
(waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
Liczba punktów C = (najniższa cena PLN netto : cena netto PLN badanej oferty) x 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Grzegorz Gendaszewski
tel.:
e-mail: g.gendaszewski@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34430000-0, 34520000-8, 34223300-9
Numer dokumentu:2023-34071-147610
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.