• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego do steru CPP

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego do steru CPP
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0105/18 - Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem

Część 1
DOSTAWA sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego do steru CPP

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzęgła kłowego, elastycznie skrętnego do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym. [dalej: Przedmiot Zamówienia/DOSTAWA/Sprzęgło].
2. Wykaz elementów dostawy składających się na Sprzęgło:
1) piasta sprzęgła steru, 1 sztuka,
2) piasta sprzęgła silnika, 1 sztuka,
3) łącznik elastyczny, 1 sztuka.
3. Elementem dostawy są również następujące dokumenty - przekazane w wersji elektronicznej, w języku polskim lub angielskim:
1) Świadectwo uznania typu wystawione przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w International Association of Classification Societies (dalej: IACS);
2) certyfikat/y 3.1 wg EN10204-1:2006, na materiał/y użyty/e do produkcji części zgodnie z wymaganiami przywołanymi w Załączniku nr 1;
4. Wymogi techniczne dotyczące Przedmiotu Zamówienia:
1) Wymiary ogólne Sprzęgła zgodne z Załącznikiem nr 1 do ZO - RO-BP-20/004-50-DN - Sprzęgło elastyczne,
2) Sprzęgło musi posiadać uznanie typu wystawione przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w International Association of Classification Societies,
3) materiał użyty do produkcji piast musi spełniać wymagania przywołane na rysunku w Załączniku nr 1; spełnienie wymagań należy potwierdzić certyfikatem 3.1 wg EN10204-1:2006;
4) Parametry ogólne Sprzęgła:
a) Moment znamionowy sprzęgła min. 8550Nm,
b) Maksymalny moment obrotowy sprzęgła min.17100Nm,
c) Prędkość znamionowa napędu 1200 obr/min,
d) Minimalny zakres temperatury pracy 10 st. C - 60 st. C,
e) Kompensacja odchyłek wałów w zakresie:
i. Przesunięcia wzdłużnego osi wałów w zakresie od -2mm do +5mm,
ii. Promieniowego przesunięcia osi wałów do 0,62mm,
iii. Kątowego odchylenia osi do 1,2°,
5) Możliwość montażu Sprzęgła w pozycji pionowej,
6) Materiał wykonania piast Sprzęgła oraz twardość łącznika elastycznego podano na rysunku RO-BP-20/004-50-DN - Sprzęgło elastyczne,
7) Dopuszcza się wykonanie górnej piasty Sprzęgła (poz. 2) ze stali S355 lub 42CrMoS4+QT. Minimalny, dopuszczalny nacisk powierzchniowy na ściany rowka wpustowego w piaście sprzęgła, niezależnie od zastosowanego materiału min. 225MPa,
8) W górnej piaście Sprzęgła (poz.2) wykonać otwór zgodnie z rysunkiem RO-BP-20/004-50-DN - Sprzęgło elastyczne,
9) W dolnej piaście Sprzęgła (poz.1) wykonać otwór pilotowy o średnicy podanej na rysunku RO-BP-20/004-50-DN - Sprzęgło elastyczne.
5. W zakres niniejszego Przedmiotu Zamówienia ( wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Przedmiotu zamówienia, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady (elementy umowy sprzedaży).

Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-04-26
9. Ofertę należy przesłać:
1) na adres email: fundusze-ue@botatechnik.pl - wiadomości email należy nadać tytuł: ,,Oferta - ZO nr 9/2022/STER CPP/ZK. Nie otwierać przed 27.04.2022", lub
2) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w odpowiedzi na niniejsze ZO (opcja wyłącznie dla podmiotów, które założyły konto w Bazie Konkurencyjności).
Termin składania:2022-04-26
Otwarcie:11. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 27.04.2022 r. w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do ZO.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy są wytwórcami /dystrybutorami elementów będących Przedmiotem Zamówienia w drodze prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, których działalność nie narusza praw osób trzecich, zasad konkurencji, którym przysługuje prawo własności do dostarczanej rzeczy (np. na podstawie jej zakupu od innego podmiotu lub nabycia własności rzeczy na podstawie innego tytułu prawnego) i są uprawnieni do swobodnego rozporządzania towarem, którego dostawa stanowi Przedmiot zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenie jest elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio wobec Urzędu skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy dysponują dysponują niezbędną wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, a także niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
1. nie podlegają wykluczeniu, tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym: przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978, 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do ZO
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż wskazane w dokumencie rejestrowym.
1. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim zgodnie z załączonym Wzorem oferty oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Dopuszcza się możliwość złożenia załączników w języku angielskim, jeżeli ich pierwotne brzmienie (oryginały) zostały sporządzone w tym języku.
2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do jego reprezentacji (wg właściwego rejestru, udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile prawo osoby do reprezentacji podmiotu nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania Ofertowego (dalej: ZO), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
5. Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
6. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty zostanie rozpatrzona oferta, która wpłynęła wcześniej, o ile nie została ona wycofana przez Wykonawcę.
8. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.04.2022 r. w wersji elektronicznej jako dokument:
1) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) profilem zaufanym lub
3) skan podpisanej wersji papierowej,
10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie składania ofert - że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, były przygotowane w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
12. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia,
4) cena nie została podana,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie stanowią oczywistej omyłki,
6) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa ust. 4 niniejszego rozdziału,
7) Wykonawca nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nie dokona miarodajnych wyjaśnień, o które zwrócił się Zamawiający.
13. Jeśli oferta wybrana jako najkorzystniejsze została przesłana w formie skanu podpisanego dokumentu (tzn. jeśli nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), Wykonawca będzie zobowiązany do wysłania oryginału oferty w dniu otrzymania informacji o udzieleniu zamówienia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym - oryginał oferty wraz z załącznikami stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie zamówienia. Ofertę należy przesłać na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. Brak dostarczenia oryginału oferty Zamawiającemu może skutkować jej odrzuceniem.
14. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
15. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy znajduje się w Załączniku nr 4 do ZO.
16. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.botatechnik.pl.
III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
IV. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy - nie przekraczający 16 tygodni od dnia podpisania Umowy o udzielenie zamówienia z Wykonawcą.
V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Postępowania i/lub przekazania stosownej informacji wybranemu Wykonawcy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może podpisać Umowę z Oferentem, który w Postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w Rozdz. VI, ust. 13 ZO i/ lub
b) będzie się uchylał od podpisania umowy w terminie i miejscu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
Dodatkowo, w załączonym Zapytaniu ofertowym opisana:
- Termin, miejsce i sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia - w Rozdz. IV
- Warunki zmiany Zapytania Ofertowego - w Rozdz. VIII
- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów - w Rozdz. IX
- Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania oraz przypadki, w których postępowanie może zostać unieważnione - w rozdz. X
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-19
Data ostatniej zmiany
2022-04-19 11:47:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (PK1) za realizację Przedmiotu Zamówienia, z dokładnością do 2 m-c po przecinku. Uzyskać można maksymalnie 100 pkt (100%).
Sposób obliczenia punktów, gdzie PK1 oznacza maks. l-bę pkt dla kryterium:
PK1= (CN / CR x100%) x 100
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lucyna Formela
tel.: 539523525
e-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42141500-4
Numer dokumentu:2022-8685-104506, ZO 9/2022/STER CPP/ZK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.