• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA MORSKIEGO

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA MORSKIEGO DO ZABEZPIECZENIA PIROTECHNICZNEGO OKRĘTÓW MW I LOTNICTWA MORSKIEGO
Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA MORSKIEGO DO ZABEZPIECZENIA PIROTECHNICZNEGO OKRĘTÓW MW I LOTNICTWA MORSKIEGO
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/kpwg
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, oraz wymiana informacji odbywa się
w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu
SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i
organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
dzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=43333469
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-21 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg
Termin składania:2023-03-21
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 09:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 35/KPW/SRM/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICTWA MORSKIEGO DO ZABEZPIECZENIA PIROTECHNICZNEGO OKRĘTÓW MW I
LOTNICTWA MORSKIEGO
4.2.6.) Główny kod CPV: 35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw produktów żywnościowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym
mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw sprzętu ratownictwa
morskiego objętych zamówieniem, na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w kol. nr 7
załącznika nr 1 do umowy (zgodnej z odpowiednią Kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą załącznik do Formularza oferty).
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych
gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych, a w związku z tym od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków
finansowych na opisany w załączniku nr 1 do umowy przedmiot zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie prawa opcji (każdorazowo) nastąpi po wyczerpaniu ilości danej usługi w zamówieniu
podstawowym, o czym zamawiający poinformuje Wykonawcę.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia
powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
2. Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane
jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiany inne niż forma pisemna są nieważne.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-18
Kod CPV:35112000-2
Numer dokumentu:2023/BZP 00128159, 35/KPW/SRM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.