• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa sprężarki śrubowej ATLAS COPCO

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa sprężarki śrubowej ATLAS COPCO
Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

dostawa sprężarki śrubowej ATLAS COPCO

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprężarka śrubowa montowana na zbiorniku: Atlas

Copco G5 FF 200

Parametry techniczne

Wydajność 13l/s,

Maksymalne ciśnienie robocze 10bar

Moc silnika 5,5kW

Zbiornik powietrza 200l

Wbudowany osuszacz powietrza

Wymiary (mm):

długość 1430, szerokość 665, wysokość 1260

Wymagania dodatkowe:

Deklaracja zgodności,

Instrukcja obsługi sprężarki,

Dostawca dokona pierwszego uruchomienia sprężarki,

Dostawca dostarczy dokumentację niezbędną dla Urzędu Dozoru Technicznego,

Dostawca zapewni przeprowadzenie szkolenia praktycznego dla użytkownika

sprężarki z zakresu obsługi i eksploatacji.

3. Symbol kategorii CPV 31158200-0

4. Warunki udziału w postępowaniu*

-

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Najniższa cena brutto

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Dorota Modrzyńska-Pastucha, tel. 91 4 403 256, e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy

b) adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail

c) cenę PLN netto , stawkę podatku VAT cenę PLN brutto. Koszt montażu,

transportu i rozładunku towaru wliczony jest w cenę.

d) termin wykonania zamówienia: 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

e) okres gwarancji: 36 miesięcy

f) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

g) warunki płatności: płatność odroczona w terminie 14 dni

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania

wzorze umowy*.

i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty”

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 22 września br.

9. Załączniki do oferty*

1. Wzór umowy

2. Oświadczenie RODO

10. Informacje dodatkowe*

Miejsce dostawy: Baza Oznakowania Nawigacyjnego, Oddział Transportu

Samochodowego, ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie

udzielania zamówienia publicznego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.