• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa sonaru

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sonaru dla Szkoły
Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonaru dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy, Ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ SPT.2370.8.2023.
1.2. Sonar wraz z wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż jak wskazano w załączniku nr 5 do SWZ, nie będący nigdy wcześniej przedmiotem
badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych
i prawnych. Minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
1.3. Sonar musi zostać dostarczony do siedziby zamawiającego przy Ul. Glinki 86 w Bydgoszczy własnym staraniem
Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
1.4. Dostarczony sonar musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta lub od producenta i posiadać stosowny
pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
1.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich oraz technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych -
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia oferowanych rozwiązań spoczywa
wyłącznie na Wykonawcy.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fadfd07-c27b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0fadfd07-c27b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, którego dotyczy
niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPT.2370.6.2023.Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
2. Forma komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia
(dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu) oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa
klienta/regulamin).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na platformie e-Zamówienia.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, wyjaśnień treści oferty (innych niż w części XII SWZ), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego portalu eZamówienia.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia m. in. (BZP, TED lub Numerem postępowania).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany
przez nich w złożonej ofercie,
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452),
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 526 z późn. zm)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuję, że:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Bydgoszczy, Ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.2 W Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail:
iod@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem
o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy SPT.2370.8.2023.
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), dalej
,,ustawa Pzp".
Ogłoszenie nr z dnia
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
1.8 Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnienie przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany
w art. 13 lub art. 14 RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-22 10:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej ,,wniosek" za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ezamówienia
Termin składania:2023-03-22
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wadium wynosi:
6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze Strony
gwaranta i musi obejmować końcowy termin związania ofertą o którym mowa
w części XI SWZ.
4. Wadium powinno być wystawione na Zamawiającego.
5. Konieczne jest, aby wadium w postaci gwarancji lub poręczenia obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium to musi być bezwarunkowe,
realizowane na żądanie Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez
pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym
zastrzeżeniem.
7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8. Wadium w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) musi wpłynąć na rachunek bankowy
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w części XIII SWZ.
9. Zwrot wadium:
9.1 Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności
wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.2 Zwrot wadium na wniosek:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa
do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPT.2370.8.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonaru dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ SPT.2370.8.2023.
1.2. Sonar wraz z wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż jak wskazano w załączniku nr 5 do SWZ, nie będący nigdy wcześniej przedmiotem
badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych
i prawnych. Minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
1.3. Sonar musi zostać dostarczony do siedziby zamawiającego przy ul. Glinki 86 w Bydgoszczy własnym staraniem
Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
1.4. Dostarczony sonar musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta lub od producenta i posiadać stosowny
pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
1.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich oraz technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych -
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia oferowanych rozwiązań spoczywa
wyłącznie na Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38113000-0 - Sonary
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość sonaru
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium wynosi:
6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze Strony
gwaranta i musi obejmować końcowy termin związania ofertą o którym mowa
w części XI SWZ.
4. Wadium powinno być wystawione na Zamawiającego.
5. Konieczne jest, aby wadium w postaci gwarancji lub poręczenia obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium to musi być bezwarunkowe,
realizowane na żądanie Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez
pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym
zastrzeżeniem.
7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość
zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8. Wadium w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) musi wpłynąć na rachunek bankowy
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w części XIII SWZ.
9. Zwrot wadium:
9.1 Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności
wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.2 Zwrot wadium na wniosek:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo
nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa
do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, stosowne oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt.
2 (tabela), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia,
wraz ze swoim oświadczeniem wstępnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 2
i 6 (tabela), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w
imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
1.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaje i zakresy zmian umowy są opisane w zał. nr 4
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość sonaru
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-20
Kod CPV:38113000-0
Numer dokumentu:2023/BZP 00135684, SPT.2370.8.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.