• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa solarnej jednostki pływającej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA solarnej jednostki pływającej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej - solarnego tramwaju wodnego. Na terenie zbiornika wodnego Siemianówka odbywać się będą wycieczki edukacyjne za pomocą ruchomego środka transportu wypływającego z portu w Rybakach oraz przeprawy wodne na przeciwległy brzeg zbiornika (okolice miejscowości Cisówka), gdzie planowana jest wieża widokowa. Tramwaj wodny będzie służył celom edukacyjnym i umożliwi przemieszczanie się po zbiorniku wodnym dla organizowanych wycieczek uczniów lub wszystkich innych grup zorganizowanych lub indywidualnych turystów zainteresowanych skorzystaniem z oferty edukacyjnej Ośrodka. Wymagania techniczne:
Długość: min 9,00 m
Szerokość: min 2,45 m - alternatywnie: 3,40 m
Zanurzenie: 0,40-0,50 m
Moc fotowoltaiczna: min 3600 Wp
Napęd elektryczny: min 1 x 10 kW - alternatywnie: 2 x 6 kW
Ster strumieniowy: min 3kW
Załoga: min 12 osób
Miejsce na rowery: min 5 szt.
Toaleta
Połączenie z lądem za pomocą ładowarki: 2 x 16A / 230V
Prędkość: min 12 km / h
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kalinowski@michalowo.eu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Michałowa - siedziba: Urząd Miejski w Michałowie, Ul. Białostocka 11; 16-050 Michałowo (zwany dalej: Urzędem);- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie jest Pan Paweł Nesterowicz, kontakt:e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: IG.271.5.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-23 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP zgodnie z SWZ
Termin składania:2022-05-23
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej - solarnego tramwaju wodnego. Na terenie zbiornika wodnego Siemianówka odbywać się będą wycieczki edukacyjne za pomocą ruchomego środka transportu wypływającego z portu w Rybakach oraz przeprawy wodne na przeciwległy brzeg zbiornika (okolice miejscowości Cisówka), gdzie planowana jest wieża widokowa. Tramwaj wodny będzie służył celom edukacyjnym i umożliwi przemieszczanie się po zbiorniku wodnym dla organizowanych wycieczek uczniów lub wszystkich innych grup zorganizowanych lub indywidualnych turystów zainteresowanych skorzystaniem z oferty edukacyjnej Ośrodka. Wymagania techniczne:
Długość: min 9,00 m
Szerokość: min 2,45 m - alternatywnie: 3,40 m
Zanurzenie: 0,40-0,50 m
Moc fotowoltaiczna: min 3600 Wp
Napęd elektryczny: min 1 x 10 kW - alternatywnie: 2 x 6 kW
Ster strumieniowy: min 3kW
Załoga: min 12 osób
Miejsce na rowery: min 5 szt.
Toaleta
Połączenie z lądem za pomocą ładowarki: 2 x 16A / 230V
Prędkość: min 12 km / h
4.2.6.) Główny kod CPV: 34512000-9 - Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załączonym wzorem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-23
Kod CPV:34512000-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00158258, IG.271.5.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.