• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie.
2. Zamówienie obejmuje dostawę:
- skutera wodnego- 1 szt.
- przyczepy do holowania skutera wodnego- 1 szt.
- specjalistycznych kasków ochronnych z przyłbicami- 6 szt.
- deski ratunkowej- 1 szt.
- skafandrów zanurzeniowych przystosowanych do ratownictwa wodnego wraz z ocieplaczami do skafandrów- 6 szt.
- kamizelek ratunkowych- 6 szt.
- przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia dla 10 osób z ratownictwa wodnego w zakresie operatora skutera ratowniczego K38.
Skuter przeznaczony będzie do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zlodzenia.
Konstrukcja przyczepy transportowej musi być przystosowana do jazdy terenowej, operacji wodowania i podejmowania skutera na plaży w pasie przyboju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniku nr 1 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziale 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Choczewo z siedzibą Urząd Gminy Choczewo, Ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 585723913.
? przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-mail: IODO@choczewo.com.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,DOSTAWA skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego"
-sygn. RIGKiOŚ.271.ZP.TP.24.2022
? prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający informuje, iż ,,Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy Choczewo" znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Choczewo w zakładce: ,,Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych"
http://bip.choczewo.com.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-06 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
Termin składania:2022-10-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.24.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skutera ratowniczego wraz z wyposażeniem ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie.
2. Zamówienie obejmuje dostawę:
- skutera wodnego- 1 szt.
- przyczepy do holowania skutera wodnego- 1 szt.
- specjalistycznych kasków ochronnych z przyłbicami- 6 szt.
- deski ratunkowej- 1 szt.
- skafandrów zanurzeniowych przystosowanych do ratownictwa wodnego wraz z ocieplaczami do skafandrów- 6 szt.
- kamizelek ratunkowych- 6 szt.
- przeprowadzenie 3 dniowego szkolenia dla 10 osób z ratownictwa wodnego w zakresie operatora skutera ratowniczego K38.
Skuter przeznaczony będzie do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zlodzenia.
Konstrukcja przyczepy transportowej musi być przystosowana do jazdy terenowej, operacji wodowania i podejmowania skutera na plaży w pasie przyboju.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34421000-7 - Skutery silnikowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na skuter wodny wraz z przyczepą transportową
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w ust. 1 ppkt. 2e) SWZ, Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na dostawie jednego skutera wodnego przeznaczonego dla służb ratowniczych o łącznej wartości co najmniej 80 000 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w Rozdziale 8 ust. 1 ppkt 2e) SWZ:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem kompletnej oferty,
3) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany tej umowy będą obywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na skuter wodny wraz z przyczepą transportową
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-11-04
Kod CPV:34421000-7, 34223300-9, 34144200-0
Numer dokumentu:2022/BZP 00367227, RIGKiOŚ.271.ZP.TP.24.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.