• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa silnika zaburtowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA silnika zaburtowego Yamaha FT 9,9
1. Opis przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa silnika zaburtowego
FT 9,9 LMH (uciągowy) z następującym wyposażeniem:
- rozruch elektryczny;
- rumpel z dźwignią zmiany biegów;
- 2 śruby napędowe;
- linia paliwowa;
- kable prądowe.
Miejsce i termin składania:6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
POSiR Ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań 13.09.2022r. Godz. 14.00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: r.wosik@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR - liczy się termin
wpływu oferty do sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Termin składania:2022-09-13
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11.2022r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane
dokumenty - jeżeli dotyczy): Jest autoryzowanym dilerem firmy Yamaha
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejsza oferta cenowa oraz:
- wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia;
- w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego;
- dokonanie pierwszego uruchomienia u Zamawiającego;
- udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na zamawiany produkt;
- zapewnienie sprawnego serwisu w przypadku nieprzewidzianych awarii silników zaburtowych
Yamaha
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Proszę o podanie kwoty sumarycznej netto wraz z wyszczególnionym wyposażeniem.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten
sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku
dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do
badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem
oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego,
przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835)
.................................................................
Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/
samodzielnego stanowiska pracy
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami
ofertowymi.
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na
powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na
adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dane ponieważ
złozyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.
Państwa dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznych (np. stron internetowych) w celu przesłania Państwu zapytania
ofertowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą
przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Ponadto Państwa dane będą przetwarzane na art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym (w tym zawarte w nich kwoty) będą po zakończonym
postępowaniu publikowane na stronie internetowej POSiR oraz przekazywane będą wszystkim zainteresowanym
podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym
rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności na:
- świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej),
- niszczenie dokumentów archiwalnych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z
Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi lub do
momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w przypadku danych przetwarzanych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją
- wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Kontakt:8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Roman Wosik tel. kont. 502 859 944
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:MA.220.18.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.