• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa silnika zaburtowego do łodzi

Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  WOPR Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie

 • Telefon:

  tel. 783 008 088, tel/fax 91 425 27 78, tel./fax 91 425 27 78

 • E-mail:

  biuro@woprwz.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2021-10-12
Opis:DOSTAWA fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 lub 2021 roku Silnika 30 KM zaburtowego do łodzi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sprzedaż fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 lub 2021 roku Silnika 30 KM zaburtowego do łodzi
2) dostawa Silnika 30 KM na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, pod adres: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, Ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Silnik 30 KM zaburtowy do łodzi będzie:
1) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,
2) min. 12 miesięcy rękojmi oraz min. 12 miesięcy gwarancji, które będą liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia.
4. Ogólne warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej sprzętu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia lub w przypadku:
1) braku możliwości naprawy - wymieni wadliwy sprzęt na nowy;
2) przedłużenia czasu naprawy powyżej 10 dni - wyda sprzęt zastępczy (równoważny ze sprzętem uszkodzonym);
6. Wszystkie naprawy będą udokumentowane w kartach gwarancyjnych lub w innym dokumencie naprawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do świadczenia usług gwarancyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni:
- odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych;
- dostarczenie naprawionego lub zamiennego sprzętu na własny koszt, w terminie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej
Miejsce i termin składania:VII. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 16.10.2021 r., godz. 11.00.
1. Ofertę należy złożyć w tradycyjnej formie papierowej na adres Zamawiającego: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, Ul. Mickiewicza 18, pok. 011, 70 - 383 Szczecin.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@woprwz.pl.
Termin składania:2021-10-16
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2021 r., o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego. Z uwagi na ograniczenia związane z zagrożeniem wirusem COVID19, nie przewiduje się otwierania ofert z udziałem publiczności.
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin realizacji umowy: w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków metodą SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
V. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga % lub punkty):
Cena (A), wartość procentowa kryterium: 90 %
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Cena - 90
Gwarancja (B), wartość procentowa kryterium: 10%
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Gwarancja - 10
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1. Sposób oceny oferty:
Kryterium: Cena (A)
Sposób oceny: (cena brutto najniższa/cena brutto oferenta) * 90%
Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium: Gwarancja (B)
Sposób oceny:
? co najmniej 12 miesiące - 1 pkt
? co najmniej 24 miesięcy - 5 pkt
? co najmniej 36 miesięcy - 10 pkt
Sposób oceny poszczególnych ofert:
S = A + B
Gdzie:
S - łączna suma punktów
A - liczba punktów w kryterium: Cena,
B - liczba punktów w kryterium: Gwarancja.
2. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyska tą samą ilość punktów, Zamawiający wybierze spośród nich tę ofertę, która uzyska więcej punktów w kryterium Gwarancja. Jeżeli Zamawiający nadal nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyska taką samą ilość punktów oraz mają taką samą ocenę w kryterium gwarancja, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wykluczone są:
1. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego, prokurenta, pełnomocnika, ani pozostawaniu z nimi w związku małżeńskim,
4) pozostawaniu z w/w osobami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
2. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50, poz. 331, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
X. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1.Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego;
3. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do formularza ofertowego;
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 4 do formularza ofertowego.
XI. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Złożenie oferty w formie elektronicznej następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią (tj. wpływ na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego lub wpływ do programu do obsługi poczty elektronicznej Zamawiającego).
4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi po dostarczeniu, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu
XIII. Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego do żadnego określonego działania:
1) Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego;
3) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.
Kontakt:3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech Reperowicz, reperowicz@woprwz.pl; tel. 783 008 088 (godz. 8:00 - 16:30).
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42111100-1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.