• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa serwera baz danych hydrograficznych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, ułożeniem sieci, ochroną danych i montażem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa serwera baz danych hydrograficznych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, ułożeniem sieci, ochroną danych i montażem
Standard

Dane kontaktowe

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Adres pocztowy: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-103

Państwo: Polska

E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl

Tel.: +48 261262198

Faks: +48 261262314

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa serwera baz danych hydrograficznych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, ułożeniem sieci, ochroną

danych i montażem.

Numer referencyjny: 111/KPW/SNH/2021

II.1.2) Główny kod CPV

48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

17/09/2021 S181

https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

Dz.U./S S181

17/09/2021

468319-2021-PL

2 / 4

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera baz danych hydrograficznych wraz z urządzeniami

peryferyjnymi, ułożeniem sieci, ochroną danych i montażem. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr

3 SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

48610000 Systemy baz danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa serwera baz danych hydrograficznych wraz z urządzeniami

peryferyjnymi, ułożeniem sieci, ochroną danych i montażem. Zamówienia (opis zawarto w Załącznik nr 3 SWZ)

obejmuje:

a) Dostawę, montaż i wdrożenie trzech nowych serwerów do obsługi wewnętrznej sieci BHMW;

b) Dostawę, montaż i wdrożenie macierzy dyskowej;

c) Dostawę, montaż i wdrożenie systemu do tworzenia kopi zapasowej (backup);

d) Dostawę i wdrożenie systemu do wirtualizacji;

e) Dostawę i montaż nowego systemu zasilania awaryjnego (UPS);

f) Dostawę, montaż oraz instalację i końcowe testy jakościowe wymienianej sieci strukturalnej wraz z

przełącznikami w budynku BHMW ulicy Jana z Kolna 8B w Gdyni;

g) Nowa sieć ma współpracować z obecnie istniejącą siecią teleinformatyczną;

h) Opracowanie dokumentacji technicznej (wykonawczej i powykonawczej) uzgodnionej z Zamawiającym.

Dokumentacja ta zostanie wykonana zarówno w formie papierowej (po 3 egz.) jak i elektronicznej (format PDF/

Excel);

i) Dostawa i montaż systemów ochrony sieci.

j) Dostawę materiałów montażowych potrzebnych do wykonania zamówienia

k) Wykonanie wszelkich prac montażowych i instalacyjnych związanych z realizacją zamówienia

oraz przeszkolenie w zakresie obsługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

17/09/2021 S181

https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

Dz.U./S S181

17/09/2021

468319-2021-PL

3 / 4

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

„doświadczenie”

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem),

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej

1 zamówienia spełniającego następujące warunki:

- przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie;

- zamówienie polegało na: dostawie wraz z montażem serwera/serwerów i/lub macierzy i/lub sprzętu

sieciowego,

- wartość zamówienia wyniosła co najmniej 500 000,00 zł brutto,

oraz potwierdzi, że wskazane zamówienie zostało wykonane należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści

tej umowy, określono w załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust.4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/10/2021

Czas lokalny: 08:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

17/09/2021 S181

https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

Dz.U./S S181

17/09/2021

468319-2021-PL

4 / 4

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 14/10/2021

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w

postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

3. Formalności, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego:

3.1Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie w ciągu 3 dni

roboczych dostarczyć zamawiającemu, dla osób które będą realizowały zamówienie, kopii dokumentów

(oryginały na żądanie do wglądu):

- poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone

lub wyższej, ważne w okresie trwania umowy,

- aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne

dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia

przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Po udzieleniu zamówienia (które nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami po upływie 10 dni od daty

przekazania informacji o wyborze oferty), nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej .

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/09/2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.