• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA pozostałego wyposażenia prototypu pchacza
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.02-00-0102/19 - Prace B+R w Stoczni Koźle dotyczące opracowania prototypu innowacyjnego pchacza żeglugi śródlądowej

Część 1
MEBLE OKRĘTOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZĘŚĆ 1 - MEBLE OKRĘTOWE
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 2
WYPOSAŻENIE I MEBLE SANITARNE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZĘŚĆ 2 - WYPOSAŻENIE I MEBLE SANITARNE
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 3
MEBLE METALOWE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Meble
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZĘŚĆ 3 - MEBLE METALOWE
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 4
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I AGD

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZEŚĆ 4 - WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I AGD
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 5
ROLETY PRZECIWSŁONECZNE

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZEŚĆ 5 - ROLETY PRZECIWSŁONECZNE
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 6
PODŁOGI

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZĘŚĆ 6 - PODŁOGI
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

Część 7
SPRZĘT POŻARNICZY

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego wyposażenia prototypu pchacza. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:
Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:
CZĘŚĆ 7 - SPRZĘT POŻARNICZY
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-11
Termin składania:2022-08-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
kędzierzyńsko-kozielski
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Miejscowość
Kędzierzyn-Koźle
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
Zamawiający nie udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego protokoły odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą.
4. Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
- zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,
- przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, którego przedmiot prowadzonej działalności i oferta handlowa, są zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego.
3. Zapisy pkt. VI.2 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
4. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.2, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-11
Data ostatniej zmiany
2022-07-11 14:49:17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w zapytaniu ofertowym pkt V. OPIS KRYTERIÓW OCENY
ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT, w załączniku "Zapytanie ofertowe NR 28/POIR.01.02.00-00-0102/19".
Kontakt:Osoby do kontaktu
Rudolf Kowalczyk
tel.: 77 4822110
e-mail: rudolf.kowalczyk@stocznia-kozle.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:39100000-3, 39150000-8, 39100000-3, 39150000-8, 44411000-4, 39100000-3, 39150000-8, 31680000-6, 39710000-2, 39515400-9
Numer dokumentu:2022-19263-117552, 28/POIR.01.02.00-00-0102/19
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.