• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa policyjnych łodzi patrolowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 3 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, numer postępowania 140/Ctr/22/DG//NFOŚiGW

II.1.2)Główny kod CPV
34521300 Policyjne łodzie patrolowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA 3 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, numer postępowania.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA 3 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc zaburtowego silnika w KM / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2022
Termin składania:2022-07-25
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 27/07/2022 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy zakupowej : https:/kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Wadium:25.000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2022
Kontakt:Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
02-642
Polska
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Tel.: +48 477211615
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521300
Numer dokumentu:378641-2022
Źródło:Internet i własne - TED - 13/07/2022 S133

Dziękujemy za wysłane grafiki.