• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa policyjnych łodzi patrolowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 7 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, numer postępowania 52/Ctr/22/DG//NFOŚiGW

II.1.2)Główny kod CPV
34521300 Policyjne łodzie patrolowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA 7 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, numer postępowania. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA 7 szt. policyjnych łodzi patrolowych kategorii R-2, numer postępowania.

Wymagany okres realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: K2 - moc zaburtowego silnika w KM / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 44.000,00 zł.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2022
Termin składania:2022-06-09
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 09/06/2022 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem Platformy zakupowej : https:/kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Wadium:44.000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
Kontakt:Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
02-642
Polska
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Tel.: +48 477211615
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521300
Numer dokumentu:253367-2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.