• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa pokryw piast, płatów i piast

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0105/18 - Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem

Część 1
DOSTAWA pokryw piast, płatów i piast

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa pokryw piast oraz certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. płatów śruby nastawnej i piast do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.
The Subject of the Order is the delivery of propeller hub covers and certified by The Polish Register of Shipping (Polski Rejestr Statków S.A.) propeller blades and propeller hubs for the construction of the CPP thruster prototype in the counter-rotating system.
Wykaz elementów dostawy:
1) Płat śruby nastawnej, 4 sztuki, rys. nr RH1003.01.00.00-PRS
2) Piasta, 2 sztuki, rys. nr BP-20/004-20-2-DN
3) Pokrywa piasty, 2 szt., rys. BP-20/004-20-11-DN
List of the delivery parts:
1) Propeller blade, 4 pieces, drawing No. RH1003.01.00.00-PRS
2) Propeller hub, 2 pieces, drawing No. BP-20/004-20-2-DN
3) Propeller hub cover, 2 pieces, drawing No. BP-20/004-20-11-DN
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został opisany w Rozdz. II Zapytania Ofertowego. Pozostałe warunki, na jakich realizowane jest pozstępowane, jest opisane w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach nr 1 - 4 do Zapytania Ofertowego.
Detailed description of the Subject of the Order has been described in Chapter II of the Request for Quotation. The remaining conditions regarding the Subject of the Order have been described in the Request for Quotation and its Annexes 1 - 4.
Rysunki płatów, piasty i pokrywy piasty stanowią know-how Zamawiającego i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego względu Załącznik nr 1.2 do ZO, który zawiera rysunki tych elementów, zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement - dalej: umowa NDA) - wzór Umowy NDA stanowi załącznik nr 3.2. do Postępowania. Aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty są zobowiązani do podpisania Umowy NDA przed złożeniem oferty. Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie podpisali umowy NDA i nie zapoznali się z załącznikami niejawnymi, nie będą rozpatrywane, a Wykonawcy podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Drawings of the propeller blades and the propeller hub constitutes the know-how of the Ordering Party and are covered by the trade secret of the company. The drawings are presented in Appendix No. 1.2. In order to correctly estimate the value of the contract, potential contractors are required to sign - before submitting a tender offer - a Non-Disclosure Agreement (hereinafter: NDA), which constitutes Annex No. 3.2. Tenders submitted by Contractors who have not signed the NDA and have not get acquainted with the Classified Attachment will not be opened, and Contractors will be excluded from participation in the Request for Quotation.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-08
Termin składania:2022-05-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3.1 do Zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Postępowania i/lub przekazania stosownej informacji wybranemu Wykonawcy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
THE CONDITIONS OF CHANGING THE CONTRACT
1. The template of the Contract with the Contractor constitutes Annex No. 3.1 to the Request for Quotation.
2. The Ordering Party does not foresee introducing significant changes to the provisions of the Contract with the Contractor, unless the need to introduce changes results from circumstances that could not be foreseen at the time of concluding the Contract.
3. Modification of the Contract (including its attachments) may only be made with the written consent of the Parties in the form of an Annex to the Contract, under pain of nullity. The Contract may also be changed as a result of a unilateral decision of the Ordering Party, if there is an extraordinary change in circumstances and the performance of the contract may result in an irreparable loss for the Ordering Party or a threat to further business activities.
4. The Contract will be concluded in writing with the Contractor whose tender will be selected as the most advantageous, under pain of nullity. In the event that the Contractor fails to sign the Contract within 7 calendar days from the date of settlement of the Procedure and/or the transfer of relevant information to the selected Contractor, in the place designated by the Ordering Party, the Ordering Party may sign the Contract with the Contractor who obtained the next highest number of points in the Procedure.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy są wytwórcami elementów będących Przedmiotem Zamówienia w drodze prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, których działalność nie narusza praw osób trzecich, zasad konkurencji, którym przysługuje prawo własności do dostarczanej rzeczy (np. na podstawie jej zakupu od innego podmiotu lub nabycia własności rzeczy na podstawie innego tytułu prawnego) i są uprawnieni do swobodnego rozporządzania towarem, którego dostawa stanowi Przedmiot Zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenie jest elementem punktu 3 oferty - wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2.1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
REQUIREMENT TYPE - PERMISSION TO PERFORM A SPECIFIC ACTION
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT.
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract, if they are producers of the Subject of the Order by way of professional business in this regard on the market, in accordance with generally applicable regulations, the activity of which does not infringe the rights of third parties, competition rules; which have the ownership title to the delivered item (e.g. on the basis of its purchase from another entity or the acquisition of ownership of goods under another legal title) and are entitled to freely dispose of the goods, the delivery of which is the Subject of the Order of the Request for Quotation.
The Contractor will submit an appropriate declaration confirming that there are no grounds for exclusion - the said declaration is an element of point 3 of the offer - the Offer Form template is attached as Appendix 2.1 to this Inquiry.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, tj. Wykonawca, który wykaże, że posiada uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies do wytwarzania odlewów przeznaczonych do produkcji śrub napędowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, wykorzystywanych w okrętowych urządzeniach napędowo-sterowych; Wykonawca załączy do oferty wypełniony Zał. nr 2.2 wraz z kopią certyfikatu lub poda link do strony internetowej, na której certyfikat jest dostępny.
REQUIREMENT TYPE - KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract, if: the Contractor will demonstrate that they are recognized by the Ship Classification Society associated with IACS (International Association of Classification Societies) for the manufacturing of castings for the production of stainless steel propellers used in marine propulsion and steering devices. The Contractor will attach a filled in Annex No. 2.2 and a copy of the certificate unless link to the website is indicated in Annex No. 2.2.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio wobec Urzędu skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem punktu 3 oferty - wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2.1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
REQUIREMENT TYPE - ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT: Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract that are not in arrears with taxes and social security contributions, are in an economic and financial situation ensuring the proper performance of the Subject of the Order.
The Contractor will submit an appropriate declaration confirming that there are no grounds for exclusion - the said declarations are elements of point 3 of the offer - the Offer Form template is attached as Appendix 2.1 to this Request for Quotation.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) podpisały Umowę NDA.
Wykluczeniu podlegają Wykonawcy:
a) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym: przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) w stosunku do których otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978, 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
c) w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
d) nie podpisali Umowy NDA.
Aby spełnić warunki Wykonawca:
- przed złożeniem oferty przekaże Zamawiającemu podpisaną umowę NDA, której wzór stanowi Zał. nr 3.2 do Postępowania,
- złoży stosowne oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem punktu 3 oferty - wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2.1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
REQUIREMENT TYPE - ADDITIONAL CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEDURE
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract that:
a) are not subject to exclusion,
b) have signed the NDA Agreement.
Contractors that are excluded:
a) related to the Ordering Party personally or by capital, whereby: capital or personal ties are understood as mutual connections between the Ordering Party or persons authorized to incur obligations on behalf of the Ordering Party or persons performing activities on behalf of the Ordering Party related to the Contractor selection procedure and the Contractor, in particular:
i. participating in the company as a partner in a civil law partnership or a partnership,
ii. owning at least 10% of shares or stocks, unless a lower threshold results from legal provisions or has been defined by the IZ PO (managing authority for the operational programme),
iii. acting as a member of the supervisory or management body, proxy, representative,
iv. being married, in kinship or affinity in the direct line, kinship of the second degree or affinity of the second degree in the lateral line or in relation to adoption, care or guardianship.
b) against whom the liquidation has been opened in the arrangement approved by the court in the restructuring proceedings, the creditors of whom will be satisfied by liquidation of their assets or the court ordered the liquidation of their assets pursuant to Article 332 section 1 of the Act of May 15, 2015 - Restructuring law (Journal of Laws of 2019, item 978, 243 as amended) or whose bankruptcy has been announced, except for contractors who, after declaring bankruptcy, entered into an arrangement approved by a legally valid court decision, if the arrangement does not provide for satisfaction of creditors by liquidation of bankrupt's assets, unless the court ordered the liquidation of their assets pursuant to Article 366 section 1 of the Act of February 28, 2003 - Bankruptcy law (Journal of Laws of 2019, item 498 as amended).
c) against whom enforcement proceedings are pending,
d) who submitted a tender offer without signing the NDA, i.e. did not read the classified attachments.
To fulfill the requirement the Contractor will submit:
- the NDA, which constitutes Annex No. 3.2., before submitting a tender offer
- an appropriate declarations confirming that there are no grounds for exclusion - the said declarations are elements of point 3 of the offer - the Offer Form template constitutes Appendix 2.1 to this Request for Quotation.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 2.1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć:
1. Wiedza i doświadczenie - zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 2.2 do Zapytania ofertowego
2. Kopię certyfikatu uznania Towarzystwa Klasyfikacyjnego wskazanego w Zał. nr 2.2 do Zapytania ofertowego
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników (o ile oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż wskazane we właściwym rejestrze).
LIST OF REQUIRED DOCUMENTS / STATEMENTS
The offer prepared in accordance with the template constituting Annex No. 2.1 to the Inquiry should be accompanied by:
1. Annex No. 2.2 to the Request for Quotation "Knowledge and experience"
2. Copy of a certificate of the maritime classification society associated in IACS that was indicated in the Annex No. 2.2 to the Request of Quotation.
3. The power of attorney to sign the tender (if the offer is signed by a person/persons authorized to represent the Contractor)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-20
Data ostatniej zmiany
2022-04-20 08:46:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
PK1 -cena brutto (PLN lub EUR) do 2 m-c po przecinku /gross price (PLN or EUR).
Maks./Max. 100 pkt (100%).
Puntkacja / Calculating points: PK1=(CN/CRx100%)x100.
CN - najniższa oferowana cena / the lowest price offered
CR - cena oferty rozpatrywanej / the price of the tender under consideration
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lucyna Formela
tel.: 539523525
e-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34913600-6
Numer dokumentu:2022-8685-104507, 10/2022/STER CPP/ZK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.