• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1193/17 - Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła

Część 1
Silnik BLAC wraz z obudową zespołu napędowego - 8 szt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 1 przedmiotu zamówienia: Silnik BLAC wraz z obudową zespołu napędowego - 8 szt., w tym 4 szt. dla wersji cywilnej i 4 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 1 przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 1 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 1przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 2
Bateria - 8 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 2 przedmiotu zamówienia: Bateria - 8 szt., w tym 4 szt. dla wersji cywilnej i 4 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 2 przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 2 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 2 przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z podzespołami dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami (np. certyfikat CE lub równoważny). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 3
Zespół przetwornicy ogrzewania zew. wraz z oświetleniem-8szt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 3 przedmiotu zamówienia: Zespół przetwornicy ogrzewania zewnętrznego wraz z oświetleniem - 8 szt., w tym 4 szt. dla wersji cywilnej i 4 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 3 przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 3 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 3 przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 4
Zespół pulpitu sterującego - 4 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 4 przedmiotu zamówienia: Zespół pulpitu sterującego - 4 szt., w tym 2 szt. dla wersji cywilnej i 2 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 4 przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 4 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 4 przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 5
Zespół ładowarki - 8 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 5 przedmiotu zamówienia: Zespół ładowarki - 8 szt., w tym 4 szt. dla wersji cywilnej i 4 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 5 przedmiotu zamówienia powinny zostać zrealizowane w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 5 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 5 przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
W zakresie części 5 przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z podzespołami dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami (np. certyfikat CE lub równoważny). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Część 6
Konsola nawigacyjna wraz z logiem - 4 szt.,

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej. Zamawiający zakłada budowę 2 prototypów w wersji cywilnej i 2 prototypów w wersji militarnej.
Część 6 przedmiotu zamówienia: Konsola nawigacyjna wraz z logiem - 4 szt., w tym 2 szt. dla wersji cywilnej i 2 szt. dla wersji militarnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia (Część 1 i/lub Część 2 i/lub Część 3 i/lub Część 4 i/lub Część 5 i/lub Część 6).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podzespoły muszą być sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne i kompletne, tj. muszą znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem; podzespoły muszą także spełniać obowiązujące normy i standardy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagane elementy i parametry podzespołów, określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcom w terminie składania ofert, do wglądu (bez możliwości kopiowania i fotografowania), dokumentacji technicznej podzespołów/elementów podzespołów, w tym rysunków, podzespołów lub ich elementów, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie Wykonawcom ww. dokumentacji będzie możliwe na wniosek Wykonawcy, w miejscu realizacji projektu, tj. Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 17 (województwo podkarpackie), w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w dniach roboczych w godz.ch 9:00 - 14:00, do dnia 02.08.2021 do godz. 14:00. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać na adres mailowy: mpuc@b4.org.pl na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem udostępnienia dokumentacji. Wniosek powinien zawierać proponowany termin udostępnienia dokumentacji, wnioskowany zakres udostępnienia (część/części przedmiotu zamówienia, których udostępnienie ma dotyczyć), dane Wykonawcy oraz dane osobowe osoby/osób, której/którym będzie udostępniona dokumentacja tj. imię i nazwisko wskazanej osoby, nazwa i adres Wykonawcy oraz adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć skan umowy o zachowaniu poufności podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach przed udostępnieniem mu dokumentacji. Przekazanie Zamawiającemu oryginału umowy o zachowaniu poufności stanowi warunek konieczny do udostępnienia dokumentacji. Wykonawcy, którzy złożą wniosek w sposób opisany powyżej, otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail wiadomość zwrotną z akceptacją proponowanego terminu lub propozycję innego, najbliższego terminu udostępnienia dokumentacji. W razie złożenia wniosku w terminie uniemożliwiającym wgląd do dokumentacji ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego maksymalny termin udostępniania dokumentacji lub złożenia wniosku niekompletnego, Wykonawca zostanie poinformowany o braku możliwości wglądu w dokumentację/konieczności uzupełnienia wniosku.
Dokumentacja podzespołów/elementów podzespołów, o której mowa powyżej, odpowiednia do zakresu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy i zawartej umowie, zostanie także udostępniona Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia oraz umowę o zachowaniu poufności.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie o konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do parametrów podzespołów określonych w zapytaniu ofertowym, wskazując konieczne zmiany i uzasadniając konieczność ich wprowadzenia.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw/zmian w stosunku do założeń dotyczących podzespołów, określonych w zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany nie mogą dotyczyć parametrów podzespołów podlegających ocenie w kryterium oceny ofert (Jakość), w odniesieniu do których Wykonawca wybrał w formularzu oferty opcję ,,TAK" i otrzymał punkty w ww. kryterium oceny ofert.
Termin realizacji umowy:
Część 6 przedmiotu zamówienia powinna zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy: I połowa sierpnia 2021 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnych odbiorów podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem na wersję cywilną i militarną (w wymaganej liczbie sztuk dla danej wersji, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzeniem daty realizacji zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu będzie dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego realizację przedmiotu zamówienia w zakresie danej wersji podzespołu, bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbioru pojedynczych sztuk podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia lub wersję (cywilną lub militarną).
W terminie realizacji umowy, określonym w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania i sprzedaży Zamawiającemu podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 6 przedmiotu zamówienia, zgodnych z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
- dostarczenia podzespołów do budowy 4 prototypów platformy pływającej składających się na część 6 przedmiotu zamówienia spełniających wymagania niniejszego zapytania ofertowego do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, tj. Ul. Żwirki i Wigury 17, 38 - 400 Krosno, (transport na koszt i ryzyko Wykonawcy),
- przeprowadzenia instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego dotyczącego prawidłowego użytkowania dostarczonych podzespołów,
- udzielenia bezpłatnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (każdy z dostarczonych podzespołów, w każdej wersji), na okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
W zakresie części 6 przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z podzespołami dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami (np. certyfikat CE lub równoważny). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
Okres gwarancji
minimum 24 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-03
Termin składania:2021-08-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Krosno
Gmina
Krosno
Miejscowość
Krosno
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
NIE DOTYCZY
Warunki zmiany umowy
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych POIR 2014 - 2020 , mających wpływ na realizację umowy, w szczególności zmiany terminu wykonania zamówienia na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu płatności lub harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu,
b. zmiany terminu i warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności, gdy konieczność zmiany spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przy czym za siłę wyższą na potrzeby istotnych zmian postanowień umowy, uważa się niemożność wykonania lub należytego wykonania zamówienia spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) lub jego odmian (mutacji), jeżeli niemożność wykonania zamówienia lub niemożność należytego wykonania zamówienia na warunkach określonych w umowie wynika z faktu ww. epidemii i możliwe jest wykazanie, w szczególności za pomocą dokumentów, istnienia związku pomiędzy niemożnością wykonania lub należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych pierwotnie w umowie, a epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) lub jego odmianami (mutacjami),
c. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy konieczność zmiany wynika z niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. opóźnienia, przesunięcia w dostawach elementów/części koniecznych do wykonania podzespołów składających się na przedmiot zamówienia, przy czym zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie nie może doprowadzić do przedłużenia terminu wykonania zamówienia o więcej niż 4 tygodnie,
d. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy konieczność zmiany spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przy czym za siłę wyższą na potrzeby istotnych zmian postanowień umowy, uważa się niemożność wykonania lub należytego wykonania zamówienia w terminie wynikającym z umowy spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) lub jego odmian (mutacji), jeżeli niemożność wykonania zamówienia lub niemożność należytego wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie wynika z faktu ww. epidemii i możliwe jest wykazanie, w szczególności za pomocą dokumentów, istnienia związku pomiędzy niemożnością wykonania lub należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych pierwotnie w umowie, a epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) lub jego odmianami (mutacjami),
e. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp.
2. Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
a. zmiany do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
b. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego zawierającego cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto każdego podzespołu w wersji cywilnej i militarnej, cenę netto za dostawę wymaganej przez Zamawiającego ilości danego podzespołu z uwzględnieniem wersji cywilnej i militarnej oraz całkowitą cenę netto i całkowitą cenę brutto za realizację danej części zamówienia tj. dostawę wszystkich wymaganych podzespołów składających się na daną część przedmiotu zamówienia, informację o oferowanym okresie gwarancji, informacje o parametrach punktowanych w kryteriach oceny ofert, a także informacje dotyczące kryterium dodatkowego - Oddziaływanie na środowisko i klimat - wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski). Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Złożenia innych dokumentów, których wymóg złożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
śruba napędowa wykonana z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości powyżej 25%
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty - 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
pojemność ogniw Li-Ion baterii równa lub większa niż 3500 mAh (przy prądzie rozładowywania nie mniejszym niż 3A) (każde ogniwo)
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty- 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pk
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
zaoferowanie kabla E/O wytrzymującego co najmniej 1000 cykli podłączenia
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty- 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
wytrzymałość na ciśnienie wody powyżej 15 bar
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty - 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
możliwość regulacji prądu ładowania
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty- 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
[Całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną podlegającej ocenie ÷ całkowita cena netto za realizację danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 75 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium okres gwarancji ocenie podlegał będzie wskazany w formularzu oferty oferowany okres gwarancji dotyczący danej części przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji Liczba punktów
24 miesiące - 0 punktów
powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy- 10 punktów
powyżej 36 miesięcy- 15 punktów
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Jakość
dokładność pomiaru odległości za pomocą logu równa 2% wartości zmierzonej lub lepsza/dotyczy pomiarów wykonywanych po skalibrowaniu logu
zaznaczona opcja ,,TAK" w formularzu oferty - 10 pkt.
zaznaczona opcja ,,NIE" w formularzu oferty - 0 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Puc
tel.: 739032389
e-mail: mpuc@b4.org.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31110000-0, 31700000-3, 31711100-4, 42142200-8, 31434000-7, 31440000-2, 31527400-0, 31700000-3, 31711100-4, 31700000-3
Numer dokumentu:2021-5013-60502, 1.ZO.WPPN_K.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.