• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa pław Mobilis SP 630

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 5 szt. pław Mobilis SP 630 w tym:
- 3 szt. pław nieświetlnych Mobilis SP 630 czerwonych, znak dzienny;
- 1 szt. pławy nieświetlnej Mobilis SP 630 zielonej, znak dzienny;
- 1 szt. pławy nieświetlnej Mobilis SP 630 kardynalnej południowej, znak dzienny - znak szczytowy ,,S"
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/70397/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 2.09.2022 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2022-09-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
77 dni od daty zawarcia umowy
o miejsce dostawy
Urząd Morski w Szczecinie - Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin
Wymagania:7.
Warunki płatności
Przelew, 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru wraz z fakturą
8.
Stawka podatku VAT
23 %
9.
Informacje czy zawarta będzie umowa
Tak

10.
Inne

o kryterium oceny ofert
Najniższa cena
Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawy.

o okres gwarancji
Min. 60 m-cy licząc od daty odbioru towaru

o istotne warunki przedmiotu zamówienia
Zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 1). Do oferty należy załączyć opis oferowanych pław.

o termin ważności oferty
Min. 30 dni
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy umowy.
W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i uzna umowę za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:o osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Rafał Wołoszun
tel. 91 44 03 380,
Paweł Węglarz - technicznie 605-849-317, e-mail: pweglarz@ums.gov.pl.
Język kontaktu:polski
Kod CPV:4515000-0
Źródło:GRUPA BIZNES POSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.