• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa platformy pływającej

Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

 • Telefon:

  tel:. +48 58 348 61 53, 58 347 18 66, fax: +48 58 347 24 45

 • E-mail:

  logistyka@eti.pg.edu.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2022-09-19
Opis:dostawa platformy pływającej na potrzeby projektu badawczego realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy pływającej na potrzeby projektu ,,Krajowe laboratorium sieci 5G wraz z otoczeniem" w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego nr umowy: POIR.04.02.00-00-D008/20-00, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do:
- zwodowanie w dowolnej miejscowości nad Jeziorem Wdzydze (woj. pomorskie),
- zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu w sąsiedztwie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina k/Wdzydz Kiszewskich, Skoczkowo 9, Wąglikowice, woj. pomorskie.
Miejsce i termin składania:1) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10:00.
2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, Ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Termin składania:2022-09-22
Miejsce i termin realizacji:7) Maksymalny termin realizacji dostawy: do 6 miesięcy, od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert i może zostać skrócony - szczegóły zawiera pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.
Wymagania:2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej oryginały pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie kopię należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Oferta w postępowaniu na dostawę platformy pływającej dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/475/009/D/22". Wykonawca składając ofertę przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ,,ZZ/475/009/D/22 oferta w postępowaniu na dostawę platformy pływającej dla WETI PG".
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego ogłoszenia oferty wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
4. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5) Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
7) Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8) Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
5. Kryteria oceny ofert
Platforma pływająca ,,5G" dla KTIN.
Przy ocenie i i wyborze oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium cena oferty (Pc) - 60 pkt.
2) Kryterium okres gwarancji (Pg) - 20 pkt.
3) Kryterium termin dostawy (Pt) - 20 pkt.
1) Kryterium: cena oferty (Pc) - waga 60 pkt.
Wartość punktowa dla kryterium cena oferty (Pc) wyliczona będzie wg wzoru:
Cn
Pc = ---------- x 60
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,cena oferty";
Cn - najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie;
Cb - cena oferty badanej (ocenianej);
60 - waga kryterium ,,cena oferty".
a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
b) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów - 60 pkt.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2) Kryterium: okres gwarancji (Pg) - waga 20 pkt.
Wartość punktowa kryterium ,,okres gwarancji dla platformy pływającej" obliczana będzie na podstawie następującego wzoru:
Pg= (Tb / Tm ) x 20
gdzie:
Pg- liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Okres gwarancji",
Tb - okres gwarancji oferty badanej. Wymagany minimalny okres gwarancji - 24 miesiące
Tm - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji - 48 miesięcy
20 - waga kryterium ,,okres gwarancji"
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji niż 48 miesięcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.
W kryterium ,,okres gwarancji" oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
3) Kryterium: termin dostawy (Pt) - waga 20 pkt.
Ocenie podlega termin dostawy platformy pływającej wyrażony w miesiącach, wynikający z oferty złożonej przez wykonawcę.
Termin dostawy platformy pływającej nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Kryterium ,,termin dostawy platformy pływającej" rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Tmin
Pt = ---------- x 20
Tb
gdzie:
Pt- liczba punktów przyznanych w kryterium ,,termin dostawy platformy pływającej";
Tmin - najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród ofert podlegających ocenie;
Tb - termin dostawy badanej oferty (ocenianej);
20 - waga kryterium ,,termin dostawy"
Termin realizacji zamówienia należy określić w miesiącach.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium ,,termin dostawy" oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny dopuszczalny termin dostawy.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 5 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaproponowania terminu realizacji zamówienia krótszego niż 3 miesiące, zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji zamówienia, przy czym do umowy wpisany zostanie termin zaoferowany w ofercie.
2) Obliczenia zostaną dokonane przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamawiający wybierze ofertę, spełniającą wymagania niniejszego ogłoszenia, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami oraz wzorem:
Całkowita liczba punktów przyznana ofercie = liczba punktów w kryterium ,,cena oferty" (Pc) + liczba punktów w kryterium ,,okres gwarancji platforma pływająca" (Pg) + liczba punktów w kryterium ,,termin dostawy platforma pływająca" (Pt). Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę jednostki pływającej typu "houseboat" (domu pływającego), o minimalnej wartości 235 000,00 zł brutto; (załącznik nr 5).
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi:
? halą produkcyjną spełniającą warunki temperatury i reżimu technologicznego do produkcji jednostki pływającej typu "houseboat" (załącznik nr 6).
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. wykazów lub złożone ww. wykazy będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
c) Pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie mogą występować powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? ? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań z zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
8. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
10. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą stanowiącą załącznik nr 3.
11. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) (załącznik nr 4).
12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/475/009/D/2022 na ,,Dostawę platformy pływającej dla WETI PG", prowadzonym na podstawie art. 11 ust 5 pkt.1) ustawy Pzp;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Kod CPV:34515000-0
Numer dokumentu:ZZ/475/009/D/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.