• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa pięciu łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA pięciu łodzi typu ,,"bat wiślany" wraz z wyposażeniem
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie i dostawa 5 łodzi typu ,,bat wiślany" wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącym załącznik nr 1 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca w pierwszym etapie i terminie przedłoży Zamawiającemu projekt łodzi wraz z opisem sposobu montażu demontowanych części wyposażenia oraz wykazem elementów wyposażenia, uzyska akceptację Zamawiającego, na podstawie której przystąpi w drugim etapie do realizacji przedmiotu zamówienia - wykonania łodzi zgodnie z zaakceptowanym projektem oraz wykona dostawę łodzi z wyposażeniem.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy także m.in.:
1) wykonanie przedmiotu określonego w § 1 wzoru umowy zgodnie z umową i z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;
3) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem
w zakresie porządku i dyscypliny, w szczególności zapewnienie stałej obecności na terenie prac w czasie ich wykonywania osoby kierującej, koordynującej i nadzorującej pracą pracowników Wykonawcy lub innych osób wykonujących czynności na terenie prac. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wyznaczeniu takiej osoby lub osób, podając ich imiona
i nazwiska niezwłocznie po ich wyznaczeniu lub niezwłocznie po dokonanej zmianie;
4) informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac oraz opóźnieniu terminu zakończenia przedmiotu umowy;
5) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i/lub osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi pracami i na terenie prowadzonych prac
7) wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z ewentualnych demontaży i rozbiórek;
8) serwisowanie łodzi i elementów ich wyposażenia w okresie gwarancji jeżeli zachowanie uprawnień z gwarancji uzależnione będzie od przeprowadzenia czynności/usług serwisowych.
9) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji łodzi. Uzyskanie na własny koszt i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przegląd techniczny, deklarację Zgodności CE a także tytuł prawny (własność) napędu (silnika) oraz dane dotyczące rodzaju napędu.

4. Zamawiający wymaga, aby we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt. 12 i pkt. 14 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) używanych przy realizacji zamówienia wynosił co najmniej 10%.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach szkutniczych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ
6. Zapisy dot. rozwiązań równoważnych określa pkt 6 SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.torun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl
.2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Kamila Góral za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji
,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca
zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 5.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. 7. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE" 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. 10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne
z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym
pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 11. Zamawiający treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej - Platformie e-Zamawiający. 12. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na Platformie e-Zamawiający. 13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257
22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.
56 611 8802, e-mail: iod@um.torun.pl;
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
Termin składania:2022-05-27
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 58/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie i dostawa 5 łodzi typu ,,bat wiślany" wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącym załącznik nr 1 wzoru umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca w pierwszym etapie i terminie przedłoży Zamawiającemu projekt łodzi wraz z opisem sposobu montażu demontowanych części wyposażenia oraz wykazem elementów wyposażenia, uzyska akceptację Zamawiającego, na podstawie której przystąpi w drugim etapie do realizacji przedmiotu zamówienia - wykonania łodzi zgodnie z zaakceptowanym projektem oraz wykona dostawę łodzi z wyposażeniem.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy także m.in.:
1) wykonanie przedmiotu określonego w § 1 wzoru umowy zgodnie z umową i z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
2) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;
3) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem
w zakresie porządku i dyscypliny, w szczególności zapewnienie stałej obecności na terenie prac w czasie ich wykonywania osoby kierującej, koordynującej i nadzorującej pracą pracowników Wykonawcy lub innych osób wykonujących czynności na terenie prac. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wyznaczeniu takiej osoby lub osób, podając ich imiona
i nazwiska niezwłocznie po ich wyznaczeniu lub niezwłocznie po dokonanej zmianie;
4) informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac oraz opóźnieniu terminu zakończenia przedmiotu umowy;
5) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i/lub osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi pracami i na terenie prowadzonych prac
7) wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z ewentualnych demontaży i rozbiórek;
8) serwisowanie łodzi i elementów ich wyposażenia w okresie gwarancji jeżeli zachowanie uprawnień z gwarancji uzależnione będzie od przeprowadzenia czynności/usług serwisowych.
9) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji łodzi. Uzyskanie na własny koszt i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przegląd techniczny, deklarację Zgodności CE a także tytuł prawny (własność) napędu (silnika) oraz dane dotyczące rodzaju napędu.

4. Zamawiający wymaga, aby we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt. 12 i pkt. 14 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) używanych przy realizacji zamówienia wynosił co najmniej 10%.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach szkutniczych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ
6. Zapisy dot. rozwiązań równoważnych określa pkt 6 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34522000-2 - Łodzie rekreacyjne i sportowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiada następujące kwalifikacje: osoba posiada doświadczenie szkutnicze w zakresie wykonywania łodzi drewnianych (minimum 1 realizacja).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający wymaga ponadto złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy - wypełniony - załącznik nr 5 do SWZ
b) pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy PZP,
d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
e) Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy)
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a) SWZ składają odrębnie: każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje wypłatę Wykonawcy zaliczki w wysokości do 15% wynagrodzenia wskazanego w § 4. ust. 1 wzoru umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy płatnej na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca w terminie 20 dni od otrzymania zaliczki na konto, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji dotyczących pokrycia z zaliczki wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy udokumentowanych stosownymi fakturami lub innymi dokumentami księgowymi. Wykonawca udokumentuje co najmniej wydatkowanie części zaliczki w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 4. ust. 1 wzoru umowy.
3. Wypłacona zaliczka pomniejsza płatność końcową na rzecz Wykonawcy.
4. W przypadku nieudokumentowania poniesienia wydatków z zaliczki na realizację umowy w wysokości co najmniej 10 % wynagrodzenia wskazanego w
§ 4. ust. 1 wzoru umowy zaliczka w części, w której nie została wydatkowana i nie została udokumentowana podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku udokumentowania wydatkowania środków z zaliczki zgodnie z § 4 ust 4 wzoru umowy całość środków z zaliczki zostaje w dyspozycji Wykonawcy i stanowi część wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. ust. 1 wzoru umowy.
5. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy lub jej rozwiązania pobrana przez Wykonawcę zaliczka zostanie zwrócona na konto Zamawiającego w terminie 5 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w zał. 1 do wzoru umowy,
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w załączniku nr 1 do wzoru umowy,
c) możliwości powierzenia wykonania części prac podwykonawcy, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;
2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w załączniku nr 1 do wzoru umowy i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w załączniku nr 1 do wzoru umowy, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych, embargo;
3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, wodnych, terenowych, w szczególności:
- klęsk żywiołowych;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac realizacyjnych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów i zgodnych z technologią wykonawczą;
b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które
w szczególności dotyczyć będą:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów Zamawiającego;
c) przedłużającą się procedurą odbioru lub zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym w związku ze zgłoszeniem przez Zamawiającego uwag i propozycji zmian do dokumentacji projektowej, w których nie stwierdzono wad;
d) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;
e) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:
- wstrzymania prac przez Zamawiającego;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy;
- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni;
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z kryteriami oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-06-24
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00167481, 58/2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.