• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Dostawa paneli solarnych.

Standard

Dane kontaktowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Tytuł zamówienia:

Dostawa paneli solarnych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest podzielona na dwie części dostawa paneli solarnych:

Część I:

 1. Panel solarny 100W, ogniwa monokrystaliczne, model Solarfam SZ-100-36M - 10 szt.;

 Miejsce dostawy: Magazyn Nr 3 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście;

Część II:

 1. Panel fotowoltaiczny 10W o wymiarach 43,5 x 23,50 lub 43 x 19 - 2 szt.

 Miejsce dostawy: Magazyn Nr 4 w Darłowie, ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo

3. Symbol kategorii CPV: 09331000-8

4. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub jedną jego część.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena brutto.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Idzior – St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia, tel. 91 44 03 263, e-mail: eidzior@ums.gov.pl

7. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za w/w towar + stawka VAT, wyrażone

w PLN,

- formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę to

 wyraźnie zaznaczyć),

 - termin wykonania zamówienia: do 21 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia,

- warunki płatności - przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,

- termin ważności oferty,

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44-03-263 fax.: +48 91 43-44-698, e-mail: eidzior@ums.gov.pl

- podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

 przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 02.03.2021 r.,

godz. 15.00 z dopiskiem ”oferta na dostawę paneli solarnych”.

9. Informacje dodatkowe:

 miejsce dostawy:

- poz. 1 Magazyn Nr 3 w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-600 Świnoujście

- poz. 2 Magazyn Nr 4 w Darłowie, ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo

 wymagalny termin realizacji: do 21 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia,

 płatność: przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą.

10. Załączniki:

 Załącznik Nr 1 – oświadczenie RODO

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania

zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora

Urzędu Morskiego w Szczecinie

Paweł Szumny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.