• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej w podziale na części

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej w podziale na części
Standard

Dane kontaktowe

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej w podziale na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ

administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej w podziale na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81f4a9a7-0726-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267069/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20 07:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076109/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa odzieży BHP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający określa niezbędne

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej

przeglądarki internetowej

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,

koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site

list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu

elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir

SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,

doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,

gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie

Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego

serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający

informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana

Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub

numerem telefonu:

91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w

interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub umowy,

w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

8) Administrator informuje, że przepisy ustawy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:

a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym

z PZP;

b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.

Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:

017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.22.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwie, rękawice środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

18141000-9 - Rękawice robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1C.

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia dla części III wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków

dowodowych:

• certyfikat, który będzie potwierdzać wymagane parametry zaproponowanej w ofercie tkaniny membranowej dla części III.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji, w której wykonawca nie

złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający

jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18223200-0 - Kurtki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Przedmiotem zamówienia jest dostawa składników umundurowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1D.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Przedmiotem zamówienia jest dostawa bluz i spodni antyprzecięciowych dla pilarzy kl.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1E.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE

DOTYCZY

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenie przedmiotowych środków dowodowych dla części III:

• certyfikat, który będzie potwierdzać wymagane parametry zaproponowanej w ofercie tkaniny membranowej dla części III.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji, w której wykonawca nie

złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający

jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- certyfikat, który będzie potwierdzać wymagane parametry zaproponowanej w ofercie tkaniny membranowej dla części III.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, musi znajdować się w ofercie wspólnej

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców;

3) przedmiotowy środek dowodowy - pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – każdy z

wykonawców;

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z

postępowania – każdy z wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z

2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą pzp”.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, wariancie I przewidzianym w art. 275 ust. 1 ustawy pzp.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267069/01 z dnia 2022-07-20

2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (na jedną, dwie lub więcej części).

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje składanie podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.

94.

8. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (dotyczy tylko części III).

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej ani obowiązku sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do

realizacji zamówienia, ani zwoływania zebrania wykonawców.

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia.

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie w informacji dotyczących podwykonawcy,

17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) formularz oferty – dokument elektroniczny generowany i składany bezpośrednio na platformie elektronicznej;

2) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – uzasadnienie, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

UWAGA!!! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub

niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

3) przedmiotowe środki dowodowe dla części III:

• certyfikat, który będzie potwierdzać wymagane parametry zaproponowanej w ofercie tkaniny membranowej dla części III.

4) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ

składanego na postawie art. 125 ust 1 ustawy pzp ;

5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu

udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają

poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia).

Dziękujemy za wysłane grafiki.