• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa nowego żagla

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0129/21 - Wdrożenie nowych usług przez firmę RESTAURACJA KSIĄŻĘCA SP. Z O.O. polegającą na wynajmie kamperów, tj. autonomicznych, zintegrowanych samochodów turystycznych w odpowiedzi na kryzys wywołany epidemią

Część 1
DOSTAWA nowego żagla

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego żagla. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja techniczna:
Minimalne parametry techniczne/funkcjonalne:
Kryterium techniczne:
o żagiel sterowany automatycznie
o powierzchnia 0-85 - 110 m2
o możliwość sterowania radiowego
o czujniki wiatru
o podwójna ochrona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa
o wysokiej jakości tkaniny przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych i do ochrony przed UV
o po zwinięciu żagla, tkanina jest całkowicie zwinięta i chroniona
Wymagany okres gwarancji dla pojazdu typu kamper będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 12 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.
Okres gwarancji
12
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-28
Termin składania:2023-03-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia.
Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli".
oraz
1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-21
Data ostatniej zmiany
2023-03-21 14:58:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
Cena: 100 %
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dariusz Domagała
tel.: 607226222
e-mail: d.domagala@zamekksiaz.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:39522400-1
Numer dokumentu:2023-42699-151214, RK/2/2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 
Załączniki                                      
załącznik

Dziękujemy za wysłane grafiki.