• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej wraz ze stelażem do jego przechowywania

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.43.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej wraz ze stelażem do jego przechowywania w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj. Obiekt Hydrotechniczny Świerkocin 45, 66-460 Witnica

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia oraz formularz asortymentowo - cenowy (wzór).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 123 940.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania ZZ Gorzów Wlkp.

II.2.4)Opis zamówienia:

,,DOSTAWA nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej wraz ze stelażem do jego przechowywania"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oznakowania nawigacyjnego pływającego przystosowanego do żeglugi nocnej wraz ze stelażem do jego przechowywania, miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj. Obiekt Hydrotechniczny Świerkocin 45, 66-460 Witnica

I. PŁAWY NAWIGACYJNE

1. Pławy czerwone i zielone ze znakiem szczytowym oraz z aktywnym oświetleniem nocnym wypełnione styropianem - 16 szt. (czerwone 7 szt., zielone 9 szt.)

Charakterystyka ogólna :

o zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072),

o odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,

o powierzchnia gładka, bez purchli, rys i rozwarstwień,

o pławy na wody płynące; planowana lokalizacja pław - śródlądowa droga wodna II klasy

rz. Warta w km 49+000 do km 68+200,

o pławy wyposażone w aktywne oświetlenie nocne w postaci zestawów diod LED - zielone/czerwone zasilane panelami solarnymi z buforem w postaci akumulatora,

o pławy pokryte folią odblaskową III generacji (w przypadku pławy stożkowej/walcowej dopuszcza się zastosowanie folii odblaskowej jedynie w formie paska wokół tej pławy, przy czym szerokość paska nie może być mniejsza niż 150 mm;

o pławy tzw. niezatapialne, wypełnione styropianem,

o materiał wykonania pław: tworzywo sztuczne - polietylen (PE) min. 6 mm,

o masa całkowita jednej pławy: 20 - 45 kg (bez balastu),

o każda z pław wyposażona w min. 2 uchwyty do podnoszenia,

o każda pława wyposażona w uchwyt do kotwiczenia wraz z krętlikiem ze stali nierdzewnej min. fi 12, (typu np. widełki-widełki),

o pławy wyposażone w balast (regulujący zanurzenie pławy),

o kolory, jakie powinny być zastosowane dla pław:

o RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony,

o RAL 6037 lub RAL 6028 - kolor zielony.

Charakterystyka szczegółowa:

Znak - prawa i lewa granica szlaku

o prawa granica-> pława walcowa lub pława ze znakiem górnym w formie walca z aktywnym oświetleniem nocnym typu LED; kolor pławy: czerwony,

o lewa granica-> pława stożkowa lub pława ze znakiem górnym w formie stożka

z aktywnym oświetleniem nocnym typu LED; kolor pławy: zielony,

o średnica całkowita pławy: 500 mm - 650 mm (bez uwzględnienia uchwytów),

o wysokość pławy ponad zwierciadło wody: 800 - 1350 mm; (bez dodatkowego wyposażenia, uchwytów do podnoszenia).

Stelaż (regał)

Stelaż musi być tak wykonany, aby istniała możliwość przechowywania dwóch pław

w jednym stelażu.

Stelaż powinien posiadać możliwość łączenia się z innymi stelażami tych samych wymiarów, tworząc jeden duży regał.

Wymiaru stelażu powinny być dopasowane do wymiaru zakupionych pław, aby po rozkręceniu pławy na poszczególne elementy, nie przemieszczały się one podczas transportu lub uległy uszkodzeniu. Stelaż musi być wykonany z materiału trwałego, być stabilny i bezpieczny

dla jego użytkowników. Ilość stelaży dostosowana do ilości zakupionych pław.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 123 940.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Termin składania:2022-06-21
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 21/06/2022 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Dariusz Kaczmarek- PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel.: +48 61 856 77 06
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania ZZ Gorzów Wlkp.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430
Numer dokumentu:279008-2022, PO.ROZ.2810.43.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.