• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa nowego domu na wodzie

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA nowego domu na wodzie
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0420/21 - Poszerzenie katalogu usług spółki 3XS o usługę wynajmu domów na wodzie pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19.

Część 1
DOSTAWA nowego domu na wodzie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego domu na wodzie. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja techniczna:
Minimalne parametry techniczne/funkcjonalne:
Kryterium techniczne
Planowany jest zakup domu na wodzie o następujących parametrach minimalnych:
Kryterium techniczne:
Dom na wodzie o następujących parametrach minimalnych:
Parametry techniczne jednostki - długość - min. 8 m, szerokość min. 3,5 m, wysokość min. 2 m, jedno lub dwukadłubowa o niskim zanurzeniu z możliwością podróżowania dla osób niepełnosprawnych, funkcje użytkowo/mieszkalne jednostki na jednej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzeni pływaka jako pomieszczenia techniczne i składowe do infrastruktury sanitarnej, grzewczej i uzupełniającego źródła prądu np, generator, paliwo.
- dom na wodzie własną instalacją: elektryczną, grzewczą, wodną i kanalizacyjną.
- opcjonalnie własny napęd umożliwiający przemieszenie i cumowanie za pomocą lin cumowniczych z okresowym tankowaniem paliwa i wody, opróżnianiem zbiornika na nieczystości i z wykorzystaniem pompy na fekalia.
- dom na wodzie z możliwością podłączenia do zewnętrznej brzegowej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej.
- Kategoria pływalności D
- funkcja mieszkalna całoroczna z ogrzewaniem i chłodzeniem całego obiektu.
- Ilość miejsc mieszkalnych dla 4 osób
- dom na wodzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną tj. 4 paneli o mocy min. 310Wp każdy czyli łączna moc min. 1,24 kW inwerter 1 szt., konstrukcja nośna, kabel solarny DC + złączki, okablowanie AC , zabezpieczenia DC i AC
- wyposażony w pełne umeblowanie umożliwiające funkcje noclegowo - pobytowe dla 4 osób (min. 1 sofa rozkładana 2 os. oraz 1 łóżko podwójne (powierzchnia spania 140x 200 cm), część kuchenna: lodówka podblatowa, płyta indukcyjna lub gazowa, zlew z baterią, zabudowa kuchenna, stój jadalny 1 szt., 4 krzesła, telewizor).
Dom na wodzie dostosowany w zakresie możliwości korzystania z części mieszkalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście o szerokości min. 90 cm oraz zamontowanie w łazience dwóch uchwytów dla niepełnosprawnych - jeden przy umywalce oraz drugi przy misce w.c.
Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 m-ce od dnia odbioru.

Okres gwarancji
Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 m-ce od dnia odbioru.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-23
Termin składania:2023-01-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Psie Pole
Miejscowość
Wrocław
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia.
Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają doświadczenie w sprzedaży co najmniej 2 domów na wodzie/barek mieszkalnych o powierzchni min. 20 m2 w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na co przedstawi odpowiednie oświadczenie z wykazem sprzedanych jednostek (z podaniem typu jednostki pływającej, nazwy Zleceniodawcy, daty sprzedaży).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli".
oraz
1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-13
Data ostatniej zmiany
2023-01-13 14:57:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
Cena: 100 %
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ryszard Sobański
tel.: 607145517
e-mail: ryso@def.org.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34500000-2
Numer dokumentu:2023-12891-142398, 1/01/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.