• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.19.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elektronarzędzia I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elektronarzędzia II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Elektronarzędzia III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Akcesoria

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Narzędzia ręczne I

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Narzędzia ręczne II

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Termin składania:2022-08-08
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 08/08/2022 Czas lokalny: 12:30
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Al. Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
85-017
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kwiatkowski
E-mail: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Tel.: +48 523391150
Faks: +48 523391200
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42652000
Numer dokumentu:363879-2022, BD.ROZ.2810.19.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.