• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawa motorowej łodzi wędkarskiej o dł. do 7,5 m z silnikiem doczepnym o mocy do 15 kW (nowe)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa motorowej łodzi wędkarskiej o dł. do 7,5 m z silnikiem doczepnym o mocy do 15 kW (nowe)
Standard

Dane kontaktowe

Opis:>>> DOSTAWA motorowej łodzi wędkarskiej o dł. do 7,5 m z silnikiem doczepnym o mocy do 15 kW (nowe)<<<
Wymiary: długość 6,80 - 7,50 m (kabinowa);
Silnik doczepny 15 kW wraz z montażem
Wyposażenie:
układ kierowniczy hydrauliczny,
układ paliwowy z aluminiowym zbiornikiem min. 200 litrów,
układ elektryczny z panelem,
dwie pompy zęzowe,
pentra z kuchenką gazową i umywalką,
wersja cabrio z daszkiem bimini,
oświetlenie kabiny i kokpitu,
min. dwa okna w kabinie,
toaleta elektryczna,
fotele,
stolik składany,
prysznic pokładowy,
komplet materacy,
min.2x akumulator AGM min. 100 Ah,
antypoślizgowa podłoga z pianki,
drabinka kąpielowa,
knagi,
relingi ze stali nierdzewnej,
zasilanie brzegowe,
plandeka portowa,
trimklapy,
min. 2 uchwyty na wędki.
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2023-09-26
Termin składania:2023-09-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-11-30
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena netto 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Cena netto - ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru:
Liczba przyznanych punktów = Cena najniższa / Cena badana x 100pkt.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone po terminie,
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Ofertę należy wysłać mailowo lub drogą pocztową. Dopuszcza się odbiór osobisty oferty przez zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym i wyrażeniu zgody przez zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów. Ponadto informacja o podmiotach, od których otrzymano oferty oraz wynik wyboru oferenta zostanie przedstawiony na portalu ogłoszeń ARiMR w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia składania ofert.
Dostawa łodzi do siedziby zamawiającego (lokalizacja inwestycji) na koszt dostawcy.
Numer dokumentu:01/16/09/2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.