• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości

Numer referencyjny: 09/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
38114000 Echosondy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38110000 Przyrządy nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba AMW

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości. W skład systemu echosondy wielowiązkowej wchodzą:

a) jednogłowicowa echosonda wielowiązkową z uchwytem wsporczym (maszt, wysięgnik typu ,,pole mount") głowicy MBES do montażu na małej łodzi motorowej model Pegazus 550 oraz dodatkowym uchwytem wsporczym przystosowanym do montażu systemu MBES na łodzi pontonowej o długości 3-4 m;

b) system pozycjonowania GNSS z modułem odbioru poprawek RTK (dwuantenowy system z bazą 2 m do zamocowania na uchwycie mocującym przetwornik MBES), z inercyjnym systemem nawigacyjnym (INS - Inertial Navigation System) wysokiej precyzji, z czujnikiem przechyłów (heave, pitch, roll, heading), kompletnym okablowaniem portów wyjściowych;

c) przygłowicowy czujnik prędkości propagacji dźwięku w wodzie;

d) opuszczany miernik do pomiaru profilu prędkości dźwięku w kolumnie wody;

e) LiDAR do laserowego skanowania obiektów infrastruktury brzegowej;

f) wzmocniona stacja komputerowa typu laptop;

g) monitor sternika;

h) oprogramowanie do planowania, akwizycji i przetwarzania hydrograficznych danych pomiarowych systemu echosondy wielowiązkowej;

i) agregat prądotwórczy, przetwornica napięcia 12 V / 230 V i akumulator z dedykowaną ładowarką.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2021
Termin składania:2021-06-02
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 02/06/2021 Czas lokalny: 09:15 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/ Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba AMW
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2021
Kontakt:Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
ul. Śmidowicza 69
Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
81-127
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak
E-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262537
Język kontaktu:polski
Kod CPV:38114000, 38110000
Numer dokumentu:213943-2021, 09/ZP/21
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik 

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.