• <

Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA: Dostawa modułu telemetrycznego wraz z symulatorem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa modułu telemetrycznego wraz z symulatorem
Standard

Dane kontaktowe


Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Tytuł zamówienia:

Dostawa modułu telemetrycznego wraz z symulatorem

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Moduł telemetryczny Inventia MT-101 wyposażony w antenę GSM MT-101 KIT - 1 szt.;

 2. MT-IOS-101-symulator dla modułów MT-101 - 1 szt.

3. Symbol kategorii CPV: 31731100-0

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena brutto.

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Idzior – St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia, tel. 91 44 03 263, e-mail: eidzior@ums.gov.pl

6. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za w/w towar + stawka VAT, wyrażone

w PLN,

- formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę to

 wyraźnie zaznaczyć),

 - termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni liczonych od dnia złożenia zamówienia,

- warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,

- termin ważności oferty,

- podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych

 przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 02.03.2021 r.,

godz. 15.00 z dopiskiem ”oferta na dostawę modułu telemetrycznego”.

8. Informacje dodatkowe:

 miejsce dostawy: Magazyn Nr 2 w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,71-727 Szczecin

 wymagalny termin realizacji: do 7 tygodni liczonych od dnia złożenia zamówienia

 płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą.

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44-03-263 fax.: +48 91 43-44-698, e-mail: eidzior@ums.gov.pl

9. Załączniki:

 Załącznik Nr 1 – oświadczenie RODO

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania

zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora

Urzędu Morskiego w Szczecinie

Paweł Szumny

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dziękujemy za wysłane grafiki.