• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego

Numer referencyjny: WA.ROZ.2710.5.2023/ZZW
II.1.2)Główny kod CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,DOSTAWA materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,DOSTAWA materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego".

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
-dostawa pław czerwonych i zielonych ze znakiem szczytowym oraz z aktywnym oświetleniem nocnym, z wypełnieniem styropianowym i ekranem radarowym,
-dostawa pław dziennych czerwonych i zielonych.

Każda z pław jw. musi posiadać kompletny zestaw cumowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA". Rysunki poglądowe pław oraz znaków żeglugowych znajdują się w Załączniku nr 9 do SWZ ,,Rysunki".

Pławy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" (Załącznik nr 2 do SWZ), z rysunkami (Załącznik nr 9 do SWZ) i wzorem umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 154 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2023
Termin składania:2023-03-14
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 14/03/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pośrednictwem platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert. Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15471,DOSTAWA-materialow-na-potrzeby-oznakowania-szlaku-zeglownego.html
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2023
Kontakt:PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
ul. Żelazna 59 A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Żbikowska
E-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 221123877
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34515100
Numer dokumentu:094471-2023, WA.ROZ.2710.5.2023/ZZW
Źródło:GRUPA BIZNES OLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.