• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łożysk oraz nakrętek do budowy prototypu steru CPP

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łożysk oraz nakrętek do budowy prototypu steru CPP
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0105/18 - Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem

Część 1
DOSTAWA łożysk oraz nakrętek do budowy prototypu steru CPP

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożysk oraz nakrętek do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym.
2. Szczegółowy wykaz elementów dostawy oraz wymogi techniczne zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do ZO - ,,Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia".
3. W zakres niniejszego Przedmiotu Zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Przedmiotu zamówienia, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady (elementy umowy sprzedaży).
3. Transport i dostawa Przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot Zamówienia musi być niezniszczony, nieuszkodzony, pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany;
b) Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;
c) Zabezpieczenie Przedmiotu Zamówienia na czas transportu: Wszystkie komponenty dostawy muszą być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę, aby nie uległy uszkodzeniu, zabrudzeniu i korozji w trakcie transportu.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych od dnia dostawy. W tym czasie zostanie zweryfikowana zgodność dostarczonych przedmiotów z zawartą Umową. Oryginał podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego zostanie wysłany do podpisu do Wykonawcy i będzie od podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczającej Przedmiot Zamówienia.
5. Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie będzie on spełniał wymogów określonych Zapytaniu Ofertowym oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do ZO) - w takim wypadku protokół zostanie podpisany z uwagami, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia niezgodności. Odmowa odbioru Przedmiotu Zamówienia powoduje zwłokę Wykonawcy.
6. Termin usunięcia niezgodności, o której mowa ust. 5, rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego), a kończy z dniem przekazania Przedmiotu Umowy wolnego od wad Zamawiającemu. Termin realizacji reklamacji zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego winien być możliwie najkrótszy, niepowodujący po stronie Zamawiającego nadmiernych trudności, przestoju w pracy/realizowanych zadaniach w związku z brakiem danego elementu - wg Zamawiającego maksymalnie 10 dni roboczych.
Okres gwarancji

minimum 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-04
9. Ofertę należy przesłać:
1) na adres email: fundusze-ue@botatechnik.pl - wiadomości email należy nadać tytuł: ,,Oferta - ZO nr 11/2022/STER CPP/ZK. Nie otwierać przed 05.05.2022" lub
2) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w odpowiedzi na niniejsze ZO (opcja wyłącznie dla podmiotów, które założyły konto w Bazie Konkurencyjności).
Termin składania:2022-05-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Miejsce Dostawy: siedziba Zamawiającego: Ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk.
Termin Dostawy: Maksymalny dopuszczalny termin dostawy - nie przekraczający 16 tygodni od dnia podpisania Umowy o udzielenie zamówienia z Wykonawcą.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Postępowania i/lub przekazania stosownej informacji wybranemu Wykonawcy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy są wytwórcami /dystrybutorami elementów będących Przedmiotem Zamówienia w drodze prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, których działalność nie narusza praw osób trzecich, zasad konkurencji, którym przysługuje prawo własności do dostarczanej rzeczy (np. na podstawie jej zakupu od innego podmiotu lub nabycia własności rzeczy na podstawie innego tytułu prawnego) i są uprawnieni do swobodnego rozporządzania towarem, którego dostawa stanowi Przedmiot zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenie jest elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio wobec Urzędu skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy dysponują dysponują niezbędną wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, a także niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają:
1. certyfikat jakości ISO 9001:2015;
2. certyfikat(-ty) autoryzowanego dystrybutora oferowanych elementów - certyfikat(-ty) wymagane są wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca nie jest producentem oferowanych elementów.
Wszystkie certyfikaty muszą zachować ważność przez cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia, tj. w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca udokumentuje wiedzę i doświadczenie poprzez wypełnienie cz. II Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do ZO) oraz załączenie do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wszystkich certyfikatów wskazanych w cz. II oferty. Załączenie kopii nie jest wymagane, jeśli w tabeli w cz. II oferty podano link do strony internetowej, na której jest zamieszczony certyfikat /na których zamieszczone są certyfikaty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
1. nie podlegają wykluczeniu, tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym: przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978, 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).
3. w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym Zał. nr 2 do ZO.
2. Kopia ważnego i potwierdzonego za zgodność z oryginałem (przez osoby upoważnione do tego w dokumencie rejestrowym) certyfikatu jakości ISO 9001:2015 wystawionego dla Oferenta (o ile w ofercie nie wskazano linku do strony internetowej, na której jest dostępny certyfikat).
3. Kopie/kopie ważnych i potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez osoby upoważnione do tego w dokumencie rejestrowym) certyfikatów (-ty) autoryzowanego dystrybutora oferowanych elementów - certyfikat(-ty) wymagane są wyłącznie w przypadku, gdy Dostawca nie jest producentem oferowanych elementów.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż wskazane w dokumencie rejestrowym.
PRZYGOTOWANIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT ORAZ ICH OTWARCIA
1. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim zgodnie z załączonym Wzorem oferty oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Dopuszcza się możliwość złożenia załączników w języku angielskim, jeżeli ich pierwotne brzmienie (oryginały) zostały sporządzone w tym języku.
2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez Oferenta lub osobę/osoby upoważnione do jego reprezentacji (wg właściwego rejestru, udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile prawo osoby do reprezentacji podmiotu nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Oferenta lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
4. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
5. Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
6. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego Oferenta więcej niż jednej oferty zostanie rozpatrzona oferta, która wpłynęła wcześniej, o ile nie została ona wycofana przez Oferenta.
8. Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej jako dokument:
1) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) podpisany profilem zaufanym lub
3) będący skanem podpisanej wersji papierowej,
10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Ofernta zastrzegł - nie później niż w terminie składania ofert - że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Oferent zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, były przygotowane w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
11. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 05.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego.
12. Zamawiający odrzuca Ofertę Oferenta w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem punktu 4 powyżej;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia,
4) cena nie została podana,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie stanowią oczywistej omyłki,
6) Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa pkt 4 powyżej,
7) Oferent, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty lub nie dokona miarodajnych wyjaśnień, o które zwrócił się Zamawiający.
13. Jeśli oferta wybrana jako najkorzystniejsze została przesłana w formie skanu podpisanego dokumentu (tzn. jeśli nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), Oferent będzie zobowiązany do wysłania oryginału oferty w dniu otrzymania informacji o udzieleniu zamówienia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym - oryginał oferty wraz z załącznikami stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie zamówienia. Ofertę należy przesłać na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. Brak dostarczenia oryginału oferty Zamawiającemu może skutkować jej odrzuceniem.
14. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
15. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta znajduje się w Załączniku nr 4 do ZO.
16. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.botatechnik.pl.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.
WARUNKI ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Złożenie Oferty w ramach ZO jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w ZO, w tym załączników do ZO.
2. W przypadku, gdy w wyniku oceny ofert, dwie oferty uzyskają jednakową najwyższą liczbę punktów Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia dalszych ofert cenowych.
3. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku środków finansowych na realizację zamówienia w cenie wskazanej w najkorzystniejszej ofercie, Zamawiający może unieważnić Postępowanie lub wygospodarować dodatkową kwotę na realizację zamówienia lub podjąć negocjacje ceny oferty z wszystkimi Wykonawcami, których oferty spełniają kryteria udziału w postępowaniu - w tym ostatnim przypadku wszyscy Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie dodatkowej oferty cenowej w terminie wspólnym dla wszystkich Wykonawców. Negocjacje mogą zostać przeprowadzone tylko raz i mogą dotyczyć wyłącznie ceny oferty. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do negocjacji ocenie podlegać będzie cena zadeklarowana przez niego w złożonej ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści ZO przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści ZO zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie www.botatechnik.pl i będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści ZO będą tego wymagały zmiany treści ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.

Dodatkowo:
- w Rozdz. IX Zapytania Ofertowego opisano informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;
- w Rozdz. X Zapytania Ofertowego opisano możliwości unieważnienia postępowania oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Postępowania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-21
Data ostatniej zmiany
2022-04-21 15:05:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (PK1) za realizację Przedmiotu Zamówienia, z dokładnością do 2 m-c po przecinku. Uzyskać można maksymalnie 100 pkt (100%).
Sposób obliczenia punktów, gdzie PK1 oznacza maks. l-bę pkt dla kryterium:
PK1= (CN / CR x100%) x 100
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lucyna Formela
tel.: 539523525
e-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:44440000-6
Numer dokumentu:2022-8685-104829, 11/2022/STER CPP/ZK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.