• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łopaty turbiny wiatrowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:dostawa łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa łopaty turbiny wiatrowej wraz z pełną dokumentacją
technicznąna potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawiera załacznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3) Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (Załącznik nr 2) wraz z pełnomocnictwem
(jeśli jest wymagane) do dnia 28 września 2022 r., do godz. 14:00.
Ofertę należy złożyć:
na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Kancelaria Główna, Audytorium Novum, p. 18, ul.
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę łopaty turbiny wiatrowej na
potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22".
w formie elektronicznej: jako skany dokumentów należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej
na adres: dzp@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: ,,Oferta na dostawę
łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej - ZZ/18/055/D/22".
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert
i jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty
Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź
zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez
Zamawiającego umowy.
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie wykonanane oraz przekazane wraz z kompletem dokumentacji przedmiotu
zamówienia w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentacji zostanie odebrany przez Zamawiającego
z siedziby Wykonawcy.
Wymagania:5. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową
i terminową realizacją zamówienia.
2) Cenę oferty należy określić w PLN lub EURO z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
4) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLNlub EURO.
5) Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty
nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
7) Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla
zawieranej umowy.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego oraz
uzyskała największą łączną liczbę punktów w następującym kryterium:
Cena (Kc) -100%, co odpowiada 100 pkt.
2) Kryterium cena (Kc) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty wg poniższych zasad:
Kc=Cn/Cb×100
gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena,
Cb - cena oferty badanej,
Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,
100 - waga kryterium.
3) Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów w kryterium ,,cena".
8. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z
2018 r. Nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233
Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel.
+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZZ/18/055/D/22 pn. ,,Dostawa łopaty turbiny wiatrowej na potrzeby Centrum Morskiej
Energetyki Wiatrowej" prowadzonym na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia
zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Numer dokumentu:ZZ/18/055/D/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.