• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi żaglowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.03.05-28-0168/20 - Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty usługowej firmy TRANS-KOP ZBIGNIEW JANUSZKO

Część 1

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem Zapytania jest dostawa dwóch fabrycznie nowych łodzi żaglowych, z których jedna ma mieć min. 6 m (nie więcej niż 7,30 m) a druga min. 8,70 m (nie więcej niż 9,70 m).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-30
Termin składania:2022-11-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Dywity
Miejscowość
Różnowo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową - uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
3) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dostawy przedmiotu Umowy przed umownym terminem jej wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu Umowy,
4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy,
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-22
Data ostatniej zmiany
2022-11-22 12:49:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wyposażenie dodatkowe Łodzi - 20%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Kurowski
tel.:
e-mail: martenk@live.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2, 34522100-3
Numer dokumentu:2022-3307-135866, TRANS-KOP/02/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.