• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabinowej łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej SWZ.
3. Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentacji postępowania pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych przykładów.
4. Miejscem dostawy FRANCO jest siedziba Zamawiającego.
Uwagi:SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
PGD/PSP.Augustów/002
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SPORTIS SPÓŁKA AKCYJNA
5.1.2.) Ulica: ul. Na Dambnik 22
5.1.3.) Miejscowość: Bojano
5.1.4.) Kod pocztowy: 84-207
5.1.5.) Województwo: pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Kod CPV:34521400-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00338566, PGD/PSP.Augustów/003
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.