• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi ratowniczej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH NETTO NA
Dostawę łodzi ratowniczej dla KP PSP w Lubartowie
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu: DOSTAWA łodzi ratowniczej dla KP PSP w Lubartowie.
2. Przedmiot zamówienia:
Wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów techniczno-użytkowych
1. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy.
Łódź dwuścienna wykonana z 100 % kolorowego polietylenu obrotowo formowanego. Uchylany dziub kadłuba z możliwością wykonania podestu ratowniczego.
Dane techniczne:
Długość: 4.50 m
Szerokość: 1.75 m
Wysokość: 0.85 - 1.01 m
Zanurzenie 0,25 m
Waga: max. 270 kg
Maksymalna liczba osób kategorii CE D; 8 osób
D - wody osłonięte C - przybrzeżna.
Wyposażenie:
- silnik: czterosuwowy, napęd śrubowy, moc min. 40 KM,
- konsola,
- siedzisko,
- kratownica nawigacyjna ze stali nierdzewnej,
- belka pojazdu uprzywilejowanego wykonana w technologii LED wraz głośnikiem i modulatorem sygnału dźwiękowego,
- koło sterowe z przekładką,
- akumulator,
- wyłącznik akumulatora (hebel),
- zapasowa śruba napędowa,
- halogen szperacz LED zamontowany na kratownicy - 3 szt. (2 sztuki przód, 1 sztuka oświetlenie tył),
- oświetlenie nawigacyjne boczne i topowe,
- koło ratunkowe zamontowane na kratownicy,
- rzutka ratownicza zamontowana na kratownicy,
- lornetka 7x50 niezatapialna,
- kamizelka asekuracyjna - 6 szt.
- tablica przełączników + gniazdo zapalniczki,
- oświetlenie kontrastowe wzdłuż boków łodzi,
`
- bosak teleskopowy ze stopów metali lekkich,
- lina cumownicza dł. min. 10 m
- gaśnica proszkowa 2 kg zamontowana w łodzi,
- odbijacze 2 szt.
- apteczka pierwszej pomocy,
- wiosła 2 szt.
- lina ratownicza na bębnie dł. min. 20 m.
- instrukcja obsługi
2. Przyczepa samochodowa dwuosiowa do przewozu i wodowania łodzi zaproponowanej przez Wykonawcę w pkt. 1. Fabrycznie nowa, spełniająca wymogi polskich przepisów ruchu drogowego, gotowa do rejestracji.
? instalacja elektryczna zgodna z przepisami ruchu drogowego
? oświetlenie w technologii LED
? koła w rozmiarze min. 13
? konstrukcja wzmacniana cynkowana - ogniowa
? tylna belka łatwo demontowalna
Wyposażenie dodatkowe
- pełnowymiarowe koło zapasowe
- koło podporowe,
- kliny zamontowane na podwoziu,
- trójkąt ostrzegawczy,
- książka gwarancyjna
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dla min. 6 osób.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2021r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zamówień publicznych https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@straz.lubartow.pl
Termin składania:2021-10-26
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2021 r.
Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Komendy tj. Wincentów 112, 21-100 Lubartów na koszt Wykonawcy.
Wymagania:3. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
4. Warunki płatności: Termin zapłaty za dostawę nastąpi po odbiorze faktycznym przedmiotu zamówienia i wynosić będzie do 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia żadnych warunków, które Dostawcy muszą spełnić w celu uzyskania zamówienia.
V. FORMA I TREŚĆ OFERTY
W ofercie należy wskazać cenę netto, wartość podatku vat oraz cenę brutto oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w oparciu o wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 oraz projekt Umowy - załącznik nr 2.
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały.
8. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest cena: (100%), max 100 pkt. (1 pkt=1%)
C= CMI/CWN*100
C - ilość punktów za kryterium ceny
CMI - najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,(cena minimalna)
CWN - cena zaproponowana przez Wykonawcę
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w ,,Formularzu Ofertowym". Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją i dostawą przedmiotu zamówienia.
9. Informacja z rozstrzygnięcia postępowania zostanie przesłana drogą email do Wykonawców, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.
10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona po terminie składania ofert lub gdy
zaproponowana cena przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
VII. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O wyniku postepowania Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
Kontakt:VIII. OSOBY DO KONTAKTÓW
1) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Arkadiusz Czernik tel. 81 8553081 w.132
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PT.2370.26.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.