• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych do transportu łodzi dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
1. DOSTAWA 4 (czterech) sztuk łodzi płaskodennych z wiosłami (łącznie 4 pary wioseł),
2. DOSTAWA 4 (czterech) sztuk silników zaburtowych,
3. DOSTAWA 2 (dwóch) sztuk przyczep podłodziowych do transportu łodzi (jedna przyczepa do transportu 2 łodzi).
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem platformy e-propublico (karta "Wiadomości").
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem platformy e-propublico, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformie e-propublico.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z platformy e-propublico:
a) dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-21 12:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
Termin składania:2022-09-21
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 12:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 2200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 PLN)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BFI.II.272.2.30.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 198672,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych do transportu łodzi dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
1. Dostawa 4 (czterech) sztuk łodzi płaskodennych z wiosłami (łącznie 4 pary wioseł),
2. Dostawa 4 (czterech) sztuk silników zaburtowych,
3. Dostawa 2 (dwóch) sztuk przyczep podłodziowych do transportu łodzi (jedna przyczepa do transportu 2 łodzi).
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34521000-5 - Łodzie specjalistyczne

42111100-1 - Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi

34223310-2 - Przyczepy ogólnego zastosowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą poprzez przyznanie punktów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowe określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w tzw. przepisach sankcyjnych, tj. w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (*);
3) dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
(*) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (składane wyłącznie jeżeli Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp);
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (składane wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - np. wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane dostawy (łodzie płaskodenne z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczepy podłodziowe) minimalnych wymagań Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane dostawy (łodzie płaskodenne z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczepy podłodziowe) minimalnych wymagań Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 2200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 PLN).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą poprzez przyznanie punktów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:34520000-8, 34521000-5, 42111100-1, 34223310-2
Numer dokumentu:2022/BZP 00346296, BFI.II.272.2.30.2022
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.