• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej z wyposażeniem i przyczepką

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej z wyposażeniem i przyczepką
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę łodzi motorowej z wyposażeniem i przyczepką
1) Opis przedmiotu zamówienia:
- Łódź kabinowo-motorowa - fabrycznie nowa. Minimalne parametry: długość kadłuba min. 535 cm, długość całkowita min. 580 cm, szerokość min. 240 cm, liczba osób min.- 5, fotel sternika, wyposażona w zlew + bateria, pompa wody, radio +4 szt. głośniki, toaletę chemiczną przenośną, kuchenkę gazową jednopalnikową, okno dachowe, tylna ławka, stojaki na wędki z stali kwasoodpornej: wpuszczane w elementy tekowe na burcie oraz mocowane do relingów, zamontowana echosonda z kolorowym multidotykowym podzielnym ekranem, przetwornikiem oraz możliwość skanowania dolny oraz boczny, kotwica 10 kg z windą elektryczną, zamontowany silnik min. 115 km. zbiornik paliwa min. 50l.
- przyczepa podłodziowa z hamulcem najazdowym i wciągarką.
Miejsce i termin składania:Miejsce składania ofert
Akceptowalne sposoby składania ofert: Oferty mogą zostać:
- przesłane na adres: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse, Gatka 14, 77-200 Miastko - listem poleconym lub pocztą kurierską,
- doręczone osobiście na adres: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse, Gatka 14, 77-200 Miastko
- przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: kruse@pstragi.pomorskie.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 28-02-2023 r.
Termin składania:2023-02-28
Miejsce i termin realizacji:DOSTAWA loco zamawiający
oTermin realizacji zadania:
- max. 12 tygodni od daty zawarcia umowy z dostawcą.
Wymagania:2) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Najniższa cena netto - 70 %
2. Warunki gwarancji - najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach) - 15 %
3. Termin realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) od daty zawarcia umowy z wykonawcą - 15 %
3/ Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Najniższa cena netto - 70 % według wzoru
Najniższa cena netto oferty/cena netto oferty ocenianej x 100 x 70% = ilość punktów
2. Warunki gwarancji - najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach) - 15 % według wzoru:
Gwarancja ocenianej oferty w tyg./ gwarancja najdłuższa w tyg. x 100 x 15% = ilość punktów
otydz. = 7 dni)
3. Czas realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) od daty zawarcia umowy z dostawcą - 15 % według wzoru:
Najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach)/czas realizacji zadania oferty badanej (w tygodniach) x 100 x 15% = ilość punktów
Uzyskane wyniki powyższych wyliczeń są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty w walutach obcych jest przeliczana na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę - sumę punktów wszystkich kryterium ocen, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę.
5) Przesłanki odrzucenia oferty:
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postepowaniu,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie na składanie ofert.
6) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
- Nie dotyczy.
7) złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
- wszystkie dane wymagane w przedstawionych kryteriach oceny ofert (pkt. 2):
owartość oferty (netto oraz brutto),
otermin/czas (w tygodniach) realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy z Zamawiającym,
ookres/czas gwarancji (w tygodniach)
- Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta może zawierać inne dodatkowe informacje.
8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1)tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2)danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Uwaga:
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.