• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi klasy Optimist, Cadet oraz zestawu asekuracyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi klasy Optimist, Cadet oraz zestawu asekuracyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi klasy Optimist, Cadet oraz zestawu asekuracyjnego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów nowych łodzi żaglowych (szkoleniowo-regatowych):
- jachtów odpowiadających pod względem minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia klasie Optimist,
- posiadające pełne wyposażenie, gotowy do żeglugi i startu w regatach,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale V Specyfikacji warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów nowych łodzi żaglowych (szkoleniowo-regatowych):
- jachtów odpowiadających pod względem minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia klasie Cadet
- posiadające pełne wyposażenie, gotowy do żeglugi i startu w regatach,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale V specyfikacji warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu asekuracyjnego: pontonu typu RIB o długości całkowitej minimum 5,15 mb z silnikiem zaburtowym o minimalnej mocy 60 KM wraz z przyczepą dwuosiową przystosowaną do przewozu zaoferowanego pontonu - 1 komplet.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale V specyfikacji warunków zamówienia
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.2. Szczegółoweinstrukcje
dotyczące komunikacji znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie do instrukcji składania ofert dostępnej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku wynosi do 10 plików lub spakowanychfolderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każda.5. W przypadku większych plików zalecamys korzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.6. Za datę przekazania
oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż
ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.7. Jeżeli w Ogłoszeniu o
zamówieniu, SWZ, lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w
postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innychniż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego". 8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycząceodpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.10.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w
zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.152 Oferta składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie,kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzanesą
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako ,,RODO",2. Administratorem danychosobowych
przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, Ul. Kolejowa 7,3. Inspektoremochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, Ul. Kolejowa7, jest
Pani Iwona Malczyk, e-mail: malczyk@togatus.pl.4. Dane osobowe przetwarzane będą napodstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń ztytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 5. Odbiorcami
danychosobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami
prawa orazpodmiotom,którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.6. dane
osobowebędą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymaganydo dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne.7. Obowiązek
podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
umowy.8.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO.9. Wykonawca posiada:a. na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu dodanych osobowych ,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:a. w związku z art. 17 ust.
3lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia
danych osobowych,o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/544821
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki
Termin składania:2021-12-10
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 09:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:34522100-3, 34911100-7, 34521100-6, 34223310-2, 42111100-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00292623, SIZP.271.07.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.