• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa lin i osprzętu pokładowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA lin i osprzętu pokładowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/65211/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 08:00.
Termin składania:2022-07-08
Miejsce i termin realizacji:6.
Termin wykonania zamówienia
21 dni od daty podpisania umowy
o miejsce dostawy
Magazyn nr 3
ul. Fińska 5
72-602 Świnoujście
Wymagania:3.
Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana
Dostawa
Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją całości zamówienia (w tym koszt transportu).
7.
Warunki płatności
Przelew 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą
8.
Stawka podatku VAT
23 %
9.
Informacje czy zawarta będzie umowa
Tak
10.
Inne

o kryterium oceny ofert
Najniższa cena

o okres gwarancji
Min. 12 m-cy licząc od daty odbioru towaru

o warunki płatności
Przelew 21 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą

o termin ważności oferty
Min. 30 dni
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".

Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełniony formularz cenowy stanowiący
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu podpisanych przez Zamawiającego egzemplarzy umowy.
W przypadku niepodpisania przez Wykonawcę umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i uzna umowę za niezawartą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający udziela wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:o osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Julita Szłapińska
tel. 91 44 03 428
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PO-II.2630.101.22, ZT.I.231.34.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.