• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa korpusu przekładni

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kopia Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0105/18 - Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem

Część 1
DOSTAWA korpusu przekładni/delivery of thruster gear housing

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem postępowania: dostawa korpusu przekładni do budowy prototypu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym certyfikowanego przez morskie towarzystwo klasyfikacyjne zrzeszone w International Association of Classification Societies (IACS).
2. Wykaz elementów do dostawy:
a) Korpus przekładni, rys. nr BP-20/004-5-MG-1-R01, 1 szt.
b) Model odlewniczy korpusu, 1 szt.
3. Elementem dostawy są też dokumenty w wersji elektronicznej, w języku polskim lub angielskim:
a) wydany przez inspektora morskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS certyfikat 3.2 (świadectwo odbioru) wg normy PN-EN 10204 na wykonany korpus przekładni; Świadectwo odbioru ma zawierać m.in. skład chemiczny odlewu i wyniki badań własności mechanicznych;
b) wypełniona karta pomiarów dla elementu zgodna ze wzorem nr KP-BP-20/004-5-MG-1-R01, która jest elementem Zał. nr 1.2 do ZO (załącznik niejawny, udostępniany po podpisaniu przez Wykonawcę Umowy NDA);
c) raporty z badań nieniszczących:
i. UT wg normy PN-EN 12680-3:2012 dla odlewu surowego;
ii. MT wg normy PN-EN 1369:2013-04 dla korpusu po obróbce skrawaniem.
4. Wymogi techniczne:
a) korpus przekładni należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr BP-20/004-5-MG-1-R01, który jest elementem Zał. nr 1.2 do ZO (załącznik niejawny, udostępniany po podpisaniu przez Wykonawcę Umowy NDA);
b) materiał użyty do produkcji korpusu przekładni ma spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej przywołanej na rysunku;
c) element należy znakować zgodnie z tabelą znakowania i miejscem znakowania wskazanym na rysunku;
d) materiały dopuszczone na wykonanie modelu odlewniczego: drewno, tworzywa sztuczne, metal;
e) opracowanie dokumentacji formy odlewniczej i jej wykonanie pozostaje w gestii wykonawcy;
f) gotowy wyrób wymaga zatwierdzenia i odbioru (certyfikat 3.2) zgodnie
z przepisami morskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS;
g) koszt udziału inspektora Towarzystwa Klasyfikacyjnego IACS przy odbiorach przedmiotu zamówienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę, a następnie refakturowany na Zamawiającego;
h) przygotowanie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie
z uwagami na rysunku nr RO-BP-20/004-5-MG-1-R01.
5. Niejawne załączniki do zapytania ofertowego.
Rysunek i karta pomiarowa korpusu przekładni stanowią know-how Zamawiającego i są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Z tego względu Załącznik nr 1.2 do ZO, który zawiera te dokumenty, zostanie udostępniony zainteresowanym wykonawcom po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement - dalej: umowa NDA) - wzór Umowy NDA stanowi załącznik nr 3.2. do Postępowania. Aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty są zobowiązani do podpisania Umowy NDA przed złożeniem oferty. Umowa NDA musi być podpisana w sposób, o którym mowa w Rodz. VI, ust. 2 - w przypadku umów podpisanych na podstawie stosownego pełnomocnictwa do umowy należy załączyć pełnomocnictwo. Jeśli umowa zostanie podpisana w sposób inny niż za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, oryginał umowy należy wysłać na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. Aby skrócić proces oczekiwania na przekazanie załączników niejawnych dopuszcza się, po wysłaniu oryginału umowy NDA, przesłanie na adres email fundusze-ue@botatechnik.pl skanu podpisanej umowy NDA, wraz z dowodem wysłania oryginału umowy na adres Zamawiającego, na podstawie którego Zamawiający udostępni Wykonawcy załączniki niejawne. Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie podpisali umowy NDA i nie zapoznali się z załącznikami niejawnymi, nie będą rozpatrywane, a Wykonawcy podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Pełna treść Zapytania Ofertowego przedstawiona jest w załącznikach dołączonych do niniejszego zapytania.
1. The Subject of the Order is the delivery of a thruster gear housing for the construction of the CPP thruster prototype in a counter-rotating system certified by a Ship Classification Society associated in the International Association of Classification Societies [hereinafter referred to as: "IACS"].
2. List of the delivery parts:
a) Gear housing, drawing No BP-20/004-5-MG-1-R01, 1 piece
b) Gear housing casting patterns, 1 piece
3. The following documents are also part of the delivery - provided in electronic form, in Polish or English:
a) EN 10204 3.2 certificate for Gear housing, issued by a Surveyor representing a Ship Classification Society affiliated to IACS (International Association of Classification Societies). Certificate should cover, as minimum, information about chemical composition and mechanical properties of casting used for production;
b) completed measurement sheets in accordance with the KP-BP-20/004-5-MG-1-R01 - Measurement card of Gear housing, included in Annex 2 to the Contract (Annex classified, will be delivered after signing NDA by The Contractor);
c) reports on the performed non-destructive tests (NDT):
i. UT for casting acc. to PN-EN 12680-3:2012,
ii. MT for ready-made gear housing acc. to PN-EN 1369:2013-04;
4. Technical requirements for Subject of the Order:
a) Gear housing shall be made in accordance with the drawing BP-20/004-5-MG-1-R01- Gear housing, included in Annex 1.2 to the Request for Quotation (Annex classified, will be delivered after signing NDA by The Contractor);
b) the material used for the production of the gear housing must meet the requirements set out in the technical specification referenced in the drawing;
c) the item should be marked in accordance with the table and place marked in the drawing;
d) casting pattern shall be made of: wood, plastic, metallic materials;
e) preparing documentation and manufacturing of casting patterns is a subject of the responsibility of The Contractor;
f) ready-made gear housing is a subject of acceptance and certification (3.2 certificate) according to classification rules of a Ship Classification Society affiliated to IACS;
g) the costs of participation of an IACS Surveyor's in the acceptance and certification of the Subject of Delivery will be covered by the Contractor and then it will be re-invoiced to the Purchaser;
h) surface preparation and corrosion protection to be made acc. to notes on the drawing RO-BP-20/004-5-MG-1-R01.
5. CLASSIFIED ATTACHMENT TO THE REQUEST FOR QUOTATION
Drawing and measurement card of gear housing constitutes the know-how of the Ordering Party and are covered by the trade secret of the company. The drawings are presented in Appendix No. 1.2. In order to correctly estimate the value of the contract, potential contractors are required to sign - before submitting a tender offer - a Non-Disclosure Agreement (hereinafter: NDA), which constitutes Annex No. 3.2. The NDA must be signed in the manner set out in Chap. VI, Section 2 - in the case of contracts signed on the basis of an appropriate power of attorney, this power of attorney must be attached to the NDA. If the NDA is signed in a way other than by means of a qualified electronic signature or a trusted profile, the original of the NDA should be sent to the following address: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk - the Classified Attachment will be sent upon receipt of the original NDA. In order to shorten the process of waiting for the delivery of Classified Attachments a scan of the signed NDA along with proof of sending it (e.g. the letter tracking number) need to be sent on fundusze-ue@botatechnik.pl - the Ordering Party will send the Classified Attachments via email as soon as its gets the documents. Tenders submitted by Contractors who have not signed the NDA and have not get acquainted with the Classified Attachment will not be opened, and Contractors will be excluded from participation in the Request for Quotation.
The full text of the Inquiry is presented in the attachments attached to this inquiry.
Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy / minimum 12 months
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-22
Termin składania:2022-07-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Wzór Umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 3.1 do ZO.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
1. The template of the Contract with the Contractor constitutes Annex No. 3.1 to the Request for Quotation.
2. The Ordering Party does not foresee introducing significant changes to the provisions of the Contract with the Contractor, unless the need to introduce changes results from circumstances that could not be foreseen at the time of concluding the Contract.
3. Modification of the Contract (including its attachments) may only be made with the written consent of the Parties in the form of an Annex to the Contract, under pain of nullity. The Contract may also be changed as a result of a unilateral decision of the Ordering Party, if there is an extraordinary change in circumstances and the performance of the contract may result in an irreparable loss for the Ordering Party or a threat to further business activities.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy dostawczą przedmiot zamówienia w drodze prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, których działalność nie narusza praw osób trzecich, zasad konkurencji, którym przysługuje prawo własności do dostarczanej rzeczy (np. na podstawie jej zakupu od innego podmiotu lub nabycia własności rzeczy na podstawie innego tytułu prawnego) i są uprawnieni do swobodnego rozporządzania towarem, którego dostawa stanowi Przedmiot zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenie jest elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
REQUIREMENT TYPE - PERMISSION TO PERFORM A SPECIFIC ACTION
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract, if they are producers / suppliers of the Subject of the order by way of professional business in this regard on the market, in accordance with generally applicable regulations, the activity of which does not infringe the rights of third parties, competition rules; which have the ownership title to the delivered item (e.g. on the basis of its purchase from another entity or the acquisition of ownership of goods under another legal title) and are entitled to freely dispose of the goods, the delivery of which is the Subject of the Order of the Request for Quotation. The Contractor will submit an appropriate declaration confirming that there are no grounds for exclusion - the said declaration is an element of the offer - the Offer Form template is attached as Appendix 2 to this Inquiry.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio wobec Urzędu skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
REQUIREMENT TYPE - ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract that are not in arrears with taxes and social security contributions, are in an economic and financial situation ensuring the proper performance of the Subject of the Order. The Contractor will submit an appropriate declaration confirming that there are no grounds for exclusion - the said declarations are elements of the offer - the Offer Form template is attached as Appendix 2 to this Inquiry.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają uznanie morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies (IACS) do wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego, lub które wskażą podwykonawcą w zakresie wytworzenia odlewu korpusu, który posiada takie uznanie.
Wykonawca załączy do oferty kopię certyfikatu lub wskaże w ofercie link do strony internetowej, na której znajduje się certyfikat.
REQUIREMENT TYPE - KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract, if they will demonstrate that they are recognized by a Ship Classification Society associated with IACS for the manufacturing of nodular iron castings or will indicate a third party, which will be subcontracted to manufacture the casting, and which has such approval. The Contractor will attach a copy of the certificate to the offer or provide a link to the website where it is available.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
1.nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym: przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.w stosunku do których nie otworzono likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978, 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);
3.w stosunku do których nie jest prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
4.którzy przed złożeniem oferty podpisali umowę NDA i zapoznali się z załącznikami niejawnymi.
W zakresie punktów 1-3 Wykonawca złoży stosowne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - przedmiotowe oświadczenia są elementem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. W zakresie punktu 4 Wykonawca złoży Zamawiającemu podpisaną umowę NDA, której wzór stanowi Zał. nr 3.2 do ZO.
REQUIREMENT TYPE - ADDITIONAL CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEDURE
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
Natural persons, legal persons and organizational units without legal personality may apply for the award of the contract that:
1. Are not related to the Ordering Party personally or by capital, whereby: capital or personal ties are understood as mutual connections between the Ordering Party or persons authorized to incur obligations on behalf of the Ordering Party or persons performing activities on behalf of the Ordering Party related to the Contractor selection procedure and the Contractor, in particular:
a) participating in the company as a partner in a civil law partnership or a partnership,
b) owning at least 10% of shares or stocks, unless a lower threshold results from legal provisions or has been defined by the IZ PO (managing authority for the operational programme),
c) acting as a member of the supervisory or management body, proxy, representative,
d) being married, in kinship or affinity in the direct line, kinship of the second degree or affinity of the second degree in the lateral line or in relation to adoption, care or guardianship;
2. against whom the liquidation has NOT been opened in the arrangement approved by the court in the restructuring proceedings, the creditors of whom will be satisfied by liquidation of their assets or the court ordered the liquidation of their assets pursuant to Article 332 section 1 of the Act of May 15, 2015 - Restructuring law (Journal of Laws of 2019, item 978, 243 as amended) or whose bankruptcy has been announced, except for contractors who, after declaring bankruptcy, entered into an arrangement approved by a legally valid court decision, if the arrangement does not provide for satisfaction of creditors by liquidation of bankrupt's assets, unless the court ordered the liquidation of their assets pursuant to Article 366 section 1 of the Act of February 28, 2003 - Bankruptcy law (Journal of Laws of 2019, item 498 as amended;
3. against whom enforcement proceedings are NOT pending,
4. have signed the NDA Agreement and get known the classified attachment.
To fulfill the requirement the Contractor will submit:
- the NDA, which constitutes Annex No. 3.2., before submitting a tender offer
- an appropriate declarations confirming that there are no grounds for exclusion - the said declarations are elements of the offer - the Offer Form template constitutes Appendix 2 to this Inquiry.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Umowa NDA (podpisana na formularzu stanowiącym Zał. nr 3.2 do ZO; umowa przekazana Zamawiającemu przed złożeniem oferty)
2. Formularz ofertowy (zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Zał. nr 2 do ZO)
3. Kopia certyfikatu uznania uznania morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego do wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego (o ile w ofercie nie wskazano linku do strony internetowej, na której taki certyfikat się znajduje)
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile oferta została podpisana przez osoby inne niż wskazane w dokumencie rejestracyjnym do reprezentacji podmiotu)
REQUIREMENT TYPE - LIST OF REQUIRED DOCUMENTS / STATEMENTS
DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT:
1. NDA Agreement (according to Annex No 3.2 to the Request for Quotation; signed and submitted to the Ordering Party before submitting the Tender),
2.Tender Offer (accorging to Annex nr 2 to the Request for Quotation)
3. Copy of a valid certificate for the manufacturing of nodular iron castings issued by a Ship Classification Society associated with IACS or will (unless in the Tender Offer there is a link to the website where it is available)
4. The power of attorney for signing the Tender Offer (in the case of the offer is signed by a person/persons other than indicated in the Contractor's Registry).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-14
Data ostatniej zmiany
2022-07-14 14:44:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
PK1 - cena brutto/gross price (PLN lub/or EUR) do 2 m-c po przecinku/to 2 decimal places
Maks./Max. 100 pkt (100%).
Puntkacja/Calculating points: PK1=(CN/CRx100%)x100.
CN -najniższa oferowana cena/the lowest price offered
CR -cena oferty rozpatrywanej/the price of the tender under consideration
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lucyna Formela
tel.: 539523525
e-mail: fundusze-ue@botatechnik.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:42142000-6
Numer dokumentu:2022-8685-118029, 15/2022/STER CPP/ZK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.