• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa konstrukcji stalowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA konstrukcji stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem

Numer referencyjny: RBG-ARCTOWSKI PNU 05 21
II.1.2)Główny kod CPV
44200000 Wyroby konstrukcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Konstrukcji Stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem w tym:

-- etap 1 - wykonanie i dostawa Konstrukcji Stalowej zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia,

-- etap 2 - montaż (prawo opcji):

a) montaż fundamentów pod Konstrukcję Stalową zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia,

b) montaż konstrukcji stalowej zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262210 Fundamentowanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Etap I - Port Gdynia;

Etap II - Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Konstrukcji Stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem w tym:

Etap 1 - wykonanie i dostawa Konstrukcji Stalowej tj.:

a) wykonanie konstrukcji stalowej zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - konstrukcja stalowa,

b) dostawa konstrukcji stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka, poza terytorium UE) do Portu Gdynia realizowana będzie zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier) w przypadku transportu kontenerami lub zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego,

c) przygotowanie Konstrukcji Stalowej do załadunku na statek i do transportu morskiego należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - konstrukcja stalowa,

d) odprawa konstrukcji stalowej w tym m.in. uzyskanie zgody na eksport towaru, odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi, uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport konstrukcji pod miejsce rozładunku w doku wskazanym przez Zamawiającego.

Etap 2 - montaż (prawo opcji):

a) montaż fundamentów pod konstrukcję stalową zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia - montaż konstrukcji stalowej - fundamenty,

b) montaż konstrukcji stalowej zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia - montaż konstrukcji stalowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Etap 2 - montaż (prawo opcji):

a) montaż fundamentów pod Konstrukcję Stalową zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia - montaż konstrukcji stalowej - fundamenty,

b) montaż konstrukcji stalowej zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia - montaż konstrukcji stalowej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ibb-waw.logintrade.net/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2021
Termin składania:2021-06-17
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 17/06/2021 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: https://ibb-waw.logintrade.net/
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Etap I - Port Gdynia;

Etap II - Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka).
Wadium:35 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2021
Kontakt:Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. A. Pawińskiego 5a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-106
Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190
Język kontaktu:polski
Kod CPV:44200000, 45223100, 45262400, 45262210
Numer dokumentu:246555-2021, RBG-ARCTOWSKI PNU 05 21
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.