• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa kompletu form do produkcji jachtu motorowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa kompletu form do produkcji jachtu motorowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/122/MASURIA na dostawę kompletu form do produkcji jachtu motorowego
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.02.02-28-0038/19 - Zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostki badawczej i wdrożenie prototypu

Część 1
DOSTAWA kompletu form do produkcji jachtu motorowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy kompletu form do produkcji jachtu motorowego o łącznej powierzchni szacunkowej ok. 160 m2. Formy zostaną wykonane na podstawie zatwierdzonej i udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej jachtu. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W ofercie należy podać cenę za 1 m2 formy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych do jej wykonania kosztów.
3. Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w oparciu o powierzchnie rzeczywiste wynikające z dokumentacji technicznej udostępnionej Wykonawcy.
Pełna treść zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formacie PDF.
Okres gwarancji
min. 12 m-cy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-31
Termin składania:2022-05-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zapisy dotyczące zmiany umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
- zmiany/przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
- zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
- zmian w infrastrukturze/dokumentacji technicznej Zamawiającego,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mające bezpośredni i pośredni wpływ na realizację postanowień umowy i terminowość jej realizacji,
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku),
- aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy także w przypadku:
- zmiany terminu na skutek działań lub zaniechania odpowiednich działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku czasowego zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego,
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wszelkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części II i IV zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG mogą być także załączone w formie wydruku ze strony internetowej.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz którzy świadczą usługi w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. wykażą się realizacją zamówień na budowę form do jachtów o łącznej powierzchni min. 160 m2 i wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000,00 euro w latach 2019-2021.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepowiązani z Zamawiającym osobowo
i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-29
Data ostatniej zmiany
2022-04-29 11:24:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Całościowa cena brutto [waga 80%], punktacja od 0 do 80 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania: (cena najniższa/cena oferty badanej) x 80 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia [waga 10%], punktacja 0, 5 lub 10 pkt.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację zamówienia do dnia 31.12.2022 r.
- realizacja do 31.10.2022 r. - 10 pkt.,
- realizacja do 30.11.2022 r. - 5 pkt.,
- realizacja do 31.12.2022 r. - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji [waga 10%], punktacja 0, 5 lub 10 pkt.
Zamawiający wymaga udzielenia min. 12-miesięcznej gwarancji na wady ukryte przedmiotu zamówienia.
- 12 miesięcy - 0 pkt.,
- 24 miesiące - 5 pkt.,
- 36 miesięcy - 10 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Budnik
tel.: 508384666
e-mail: masuriayachts.projekty@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34900000-6, 71000000-8
Numer dokumentu:2022-37529-106605, 1/RPO/122/MASURIA
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.