• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa kompletów elementów systemu łączenia sekcji

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa kompletów elementów systemu łączenia sekcji
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 23 kompletów elementów systemu łączenia poszczególnych sekcji pojazdu podwodnego AUV
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1088/20 - Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromagnetycznych

Część 1
DOSTAWA 23 kompletów elementów systemu łączenia sekcji

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Opis gwarancji: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zadeklarowanie przez Dostawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy. Okres gwarancji dotyczy bezpłatnej gwarancji udzielonej przez Dostawcę na terenie Polski na wszelkie wady ukryte oferowanego przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 kompletów elementów systemu łączenia poszczególnych sekcji pojazdu podwodnego AUV przeznaczonego do pracy na głębokości 100m.
Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Specyfikacja zamówienia oraz w załączniku nr 5 (Dokumentacja techniczna). Załącznik nr 5 zostanie udostępniony potencjalnemu Dostawcy po podpisaniu i dostarczeniu umowy o poufności (zgodnie z zasadami opisanymi w treści niniejszego zapytania ofertowego, w części pn. "Dodatkowe warunki udziału", pkt. 3 - 6).
Okres gwarancji
Nie mniej niż 12 m-cy od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-14
2.4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz zostać złożona w wersji papierowej w obiekcie Zamawiającego: Ul. Czesława Miłosza 19, 43-600 Jaworzno lub w wersji elektronicznej na adres email: biuro@srrobotics.pl lub bezpośrednio za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (liczy się data wpływu).
Termin składania:2023-02-14
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę komponentów do miejsca realizacji projektu (Jaworzno 43-600, Ul. Czesława Miłosza 19).
Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy na dostawę.
2. Ostateczny termin realizacji dostaw zostanie określony na podstawie terminów realizacji deklarowanych przez wybranego Dostawcę oraz z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 1.
3. Zadeklarowanie terminu realizacji dłuższego niż 4 tygodnie skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy.
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jaworzno
Gmina
Jaworzno
Miejscowość
Jaworzno
Wymagania:Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany zakresu dostawy,
- ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
b. zmiany terminu realizacji dostaw oraz zakresu/specyfikacji zamówienia w przypadku:
- zaistnienia okoliczności siły wyższej,
- działań osób trzecich uniemożliwiających realizację dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Dostawcy,
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości realizacji dostaw w terminie i zakresie określonym w niniejszym zapytaniu,
c. wszelkich zamian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
d. rozwiązania umowy z Dostawcą w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub nie spełnia wymogów wskazanych w ofercie Dostawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy:
- Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz oferty (wypełniony i podpisany),
- Załącznik nr 2 do zapytania - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Dostawcy z Zamawiającym,
- Załącznik nr 3 do zapytania - Specyfikacja zamówienia, zawierający oświadczenie Dostawcy, iż przedmiot dostaw spełnia minimalne wymagania i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż wykluczeniu podlegać będą również te oferty, które zostały złożone przez Dostawców z pominięciem procesu udostępnienia załącznika nr 5 (Dokumentacja techniczna). Zamawiający pragnie zauważyć, iż oferty sporządzone bez znajomości technicznych szczegółów komponentów będących przedmiotem zamówienia, nie można uznać za wiarygodne, rzetelne ani też oparte o rynkowe uwarunkowania cenowe (brak możliwości realnej wyceny kosztów realizacji zamówienia). W takim przypadku, oferty te nie będę podlegać ocenie, jak również nie będą wzywane do uzupełnienia/złożenia wyjaśnień.
2. Sposób składania ofert:
2.1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2023 do godz. 15:00.
2.2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
2.3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
W przypadku Dostawcy, który ma zamiar złożyć ofertę w języku angielskim, Zamawiający dopuści jedynie te oferty, które zostaną przedstawione na formularzu oferty przetłumaczonym na język angielski. W przypadku, jeśli tłumaczenie formularza oferty dokonane przez Dostawcę nie będzie kompletne/poprawne, Zamawiający wezwie Dostawcę do uzupełnienia oferty, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2.10.
2.5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
2.6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na firmowy adres e-mail: biuro@srrobotics.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami jest Pan Łukasz Hartwig-Kantek tel. 793 67 99 77.
2.7. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni kalendarzowych).
2.8. Podstawą określenia ceny ofertowej Dostawcy jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym, załącznik nr 3 do zapytania, tj. Specyfikacja zamówienia oraz załącznik nr 5 do zapytania (Dokumentacja techniczna). Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie w PLN.
2.9. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający udostępni potencjalnym Dostawcom załącznik nr 5 (Dokumentacja techniczna), jedynie pod warunkiem zachowania poufności przez Dostawcę w odniesieniu do przekazanych informacji. Szczegółowy opis procesu udostępniania załącznika nr 5 został opisany w treści niniejszego zapytania ofertowego, w części pn. "Dodatkowe warunki udziału" pkt. 3 - 6.
2.10. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Dostawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Dostawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w terminie do 2 dni roboczych. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Dostawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach kiedy:
- pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Dostawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
- złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki,
wówczas oferta zostanie odrzucona, a Dostawca wykluczony z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
2.11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
2.12. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2.13. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w procesie oceny punktowej, dwie (lub więcej) ofert uzyskałoby największą (równą) liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym (pomocniczym) będzie najkrótszy termin dostawy, deklarowany przez Dostawców w formularzu oferty.
2.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie w przypadkach:
- gdy wartość zwycięskiej oferty znacznie przekroczy cenę rynkową lub przekroczy zakładaną przez Zamawiającego wartość danej pozycji w budżecie realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- gdy w toku prac badawczo-rozwojowych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu nastąpi istotna zmiana koncepcji badawczej projektu, co wymagać będzie modyfikacji parametrów/specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
2.15. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.16. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.
2.17. W przypadku niepodpisania umowy z Dostawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z winy Dostawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Dostawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.
2.18. Zamawiający zastrzega, iż w umowie z Dostawcą wybranym w niniejszym postępowaniu może zastosować zapisy dotyczące kar finansowych z tytułu niewywiązywania się z warunków gwarancji.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Warunki płatności - przelew na rachunek Dostawcy, możliwa przedpłata na podstawie faktury pro formy. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania dodatkowych sposobów zabezpieczenia płatności na poczet realizowanego zamówienia (np. akredytywa bankowa).
2. Zamawiający zastrzega, iż na etapie oceny ofert może wystąpić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty uzupełniające Oferenci powinni wnosić w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia złożonej oferty (sposób przekazywania dokumentów uzupełniających odbywać się będzie drogą elektroniczną). W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień lub przedstawienie dokumentów, które w oczywisty sposób nie potwierdzają treści i prawdziwości złożonych oświadczeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Dostawcy z postępowania.
3. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający udostępni potencjalnym Dostawcom załącznik nr 5 do zapytania, tj. Dokumentację techniczną, jedynie pod warunkiem zachowania poufności przez Dostawcę w odniesieniu do przekazanych informacji. Warunek ten będzie możliwy do spełnienia poprzez podpisanie przez Dostawcę "umowy o poufności".
4. Wzór przedmiotowej umowy o poufności zostanie udostępniony drogą mailową każdemu potencjalnemu Dostawcy, który zwróci się do Zamawiającego, z prośbą o jej otrzymanie. Dostawcy powinni kierować swoje prośby o udostępnienie umowy o poufności na adres mailowy biuro@srrobotics.pl, wpisując w temacie maila następującą treść: "Ogłoszenie nr 2023-2215-142357 - umowa NDA". Zamawiający zobowiązuje się do odesłania drogą mailową wzoru umowy o poufności w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty otrzymania prośby od Dostawcy. Podpisaną umowę o poufności należy dostarczyć do Zamawiającego, na adres wskazany w zapytaniu w części "Sposób składania ofert" (pkt 2.4) w oryginale, w 2 egzemplarzach (Zamawiający dopuszcza przesłanie umowy w wersji cyfrowej, pod warunkiem, iż została ona podpisana za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Umowa o poufności winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
5. W przypadku, jeśli otrzymana umowa o poufności nie została wypełniona w sposób poprawny, nie przesłano wymaganej liczby egzemplarzy, nie podpisano jej we właściwy sposób lub nie została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, Zamawiający poinformuje Dostawcę o stwierdzonych uchybieniach oraz wezwie Dostawcę drogą mailową do przesłania poprawnie wypełnionej i podpisanej umowy (i/lub w wymaganej liczbie egzemplarzy). Do czasu otrzymania umowy o poufności spełniającej warunki opisane w niniejszym zapytaniu udostępnienie Dostawcy załącznika nr 5 (Dokumentacja techniczna) zostanie wstrzymane.
6. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż termin zakończenia niniejszego postępowania jest terminem ostatecznym i nie podlega wydłużeniu na wniosek Dostawców, którzy nie zdążyli dostarczyć podpisanej umowy o poufności w terminie, umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. Wobec powyższego, Dostawcy powinni wziąć pod uwagę czas niezbędny na uzyskanie wzoru umowy o poufności, jej podpisanie i dostarczenie do Zamawiającego, uzyskanie załącznika nr 5 (Dokumentacja techniczna), oraz sporządzenie oferty.
7. Wykluczenia:
7.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Dostawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).
7.3 Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-13
Data ostatniej zmiany
2023-01-13 13:44:11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert badanych
- Cof - cena netto podana w ofercie badanej
Max liczba punktów 100.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Łukasz Hartwig-Kantek
tel.:
e-mail: biuro@srrobotics.pl
tel. 793 67 99 77
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34515000-0, 44100000-1
Numer dokumentu:2023-2215-142357
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.