• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa kompletnego zestawu napędowego do łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa kompletnego zestawu napędowego do łodzi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA kompletnego zestawu napędowego do łodzi realizowanej w ramach projektu ELON
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego zestawu napędowego do łodzi realizowanej w ramach projektu ELON
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60833bb1-4de7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej - e-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;
o w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITG KOMAG 44-101 Gliwice Ul. Pszczyńska 37, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@komag.eu;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Posiada Pan/Pani:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
Termin składania:2021-12-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 09:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-172/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego zestawu napędowego do łodzi realizowanej w ramach projektu ELON
4.2.6.) Główny kod CPV: 31158000-8 - Ładowarki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31440000-2 - Baterie

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja przetargowa będzie oceniać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, zgodną z SWZ oraz która uzyska największą ilość punktów - wyliczonych w sposób określony w pkt. 3 - w postaci liczby zaokrąglonej do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium ,,cena"- waga 60 (C)
W kryterium tym oceniana będzie cena ofertowa brutto.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów poprzez przeliczenie zgodnie z następującym wzorem:
C=C_n/C_0 60
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę, w kryterium ,,cena",
Cn - cena oferty z najniższą ceną (brutto w PLN),
Co - cena ocenianej oferty (brutto w PLN),
60 - waga ocenianego kryterium.

Kryterium ,,energia baterii" - waga 30 (E)
W kryterium tym będzie oceniana znamionowa energia baterii - 100 kWh minimalna energia akceptowana przez Zamawiającego określona w rozdziale V.
Ocena kryterium zostanie dokonana w taki sposób, że każda dodatkowa kilowatogodzina (kWh) równa się 0,5 punktu.
Maksymalna ilość punktów, którą w tym kryterium może przyznać Zamawiający wynosi 30.

Kryterium ,,termin realizacji" - waga 10 (T)
W kryterium tym oceniany będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia - 60 dni od podpisania umowy (maksymalny termin realizacji akceptowany przez Zamawiającego) określonych w rozdziale VI. Ocena w zakresie oceny tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
- zaoferowany termin realizacji do 60 dni - 0 punktów,
- zaoferowany termin realizacji do 30 dni - 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów, którą w tym kryterium może przyznać Zamawiający wynosi 10.

ocena punktowa całkowita (Opc)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu punktacji obu kryteriów zgodnie z następującym wzorem:
Opc = C + E + T
gdzie:
Opc - ocena punktowa całkowita,
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,cena",
E - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,energia baterii".
T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,termin realizacji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Energia baterii
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Certyfikat ISO potwierdzający posiadanie systemu jakości zgodnego z normami ISO serii 9000. Dotyczy to również Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia.
b) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem ich opłacenia, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Karty katalogowe oferowanych komponentów: silnik, bateria, ładowarka, BMS, falownik, manetka, wyświetlacz parametrów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty lidera (który jest odpowiedzialny za realizację umowy oraz stroną na potrzeby rozliczenia przedmiotu postępowania) oraz informację, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 do 4 oraz ust. 2 pzp lub jedna z następujących okoliczności:
1) istotna zmiana przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, która skutkować będzie koniecznością zmiany zakresu rzeczowego umowy, terminu realizacji umowy lub innych istotnych jej warunków w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umownych wprowadzonych zmian lub norm.
2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiana terminu wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, zmianami terminów lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalny okres o który może zostać wydłużona umowa to 6 miesięcy daty realizacji umowy.
4.Każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i w sposób określonych ustawą - Kodeks Cywilny.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja przetargowa będzie oceniać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, zgodną z SWZ oraz która uzyska największą ilość punktów - wyliczonych w sposób określony w pkt. 3 - w postaci liczby zaokrąglonej do 2 (dwóch) miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium ,,cena"- waga 60 (C)
W kryterium tym oceniana będzie cena ofertowa brutto.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów poprzez przeliczenie zgodnie z następującym wzorem:
C=C_n/C_0 60
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę, w kryterium ,,cena",
Cn - cena oferty z najniższą ceną (brutto w PLN),
Co - cena ocenianej oferty (brutto w PLN),
60 - waga ocenianego kryterium.

Kryterium ,,energia baterii" - waga 30 (E)
W kryterium tym będzie oceniana znamionowa energia baterii - 100 kWh minimalna energia akceptowana przez Zamawiającego określona w rozdziale V.
Ocena kryterium zostanie dokonana w taki sposób, że każda dodatkowa kilowatogodzina (kWh) równa się 0,5 punktu.
Maksymalna ilość punktów, którą w tym kryterium może przyznać Zamawiający wynosi 30.

Kryterium ,,termin realizacji" - waga 10 (T)
W kryterium tym oceniany będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia - 60 dni od podpisania umowy (maksymalny termin realizacji akceptowany przez Zamawiającego) określonych w rozdziale VI. Ocena w zakresie oceny tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
- zaoferowany termin realizacji do 60 dni - 0 punktów,
- zaoferowany termin realizacji do 30 dni - 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów, którą w tym kryterium może przyznać Zamawiający wynosi 10.

ocena punktowa całkowita (Opc)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu punktacji obu kryteriów zgodnie z następującym wzorem:
Opc = C + E + T
gdzie:
Opc - ocena punktowa całkowita,
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,cena",
E - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,energia baterii".
T - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium ,,termin realizacji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Energia baterii
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:31158000-8, 31440000-2, 31680000-6
Numer dokumentu:2021/BZP 00284344, ZP-172/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załącznikispecyfikacja
załącznik

Dziękujemy za wysłane grafiki.