• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa jachtu żaglowego oraz portalu do rezerwacji i promocji

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa jachtu żaglowego oraz portalu do rezerwacji i promocji
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA jachtu żaglowego oraz portalu do rezerwacji i promocji łódek w związku z realizacją projektu pn. ,,Zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa Prosatis Sp. z o.o." (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.13.01.00-28-0202/22-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 - ,,Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości"; Działania 13.1 - ,,Wytrzymałe MŚP"
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0202/22 - Zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa Prosatis Sp. z o.o.

Część 1
JACHT ŻAGLOWY

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu żaglowego oraz portalu do rezerwacji i promocji łódek w związku z realizacją projektu pn. ,,Zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa Prosatis Sp. z o.o." (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.13.01.00-28-0202/22-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 - ,,Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości"; Działania 13.1 - ,,Wytrzymałe MŚP".
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
1) ZADANIE nr 1: JACHT ŻAGLOWY
3. Wymagania techniczne, parametry i elementy składowe przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogoszenia.
Okres gwarancji
Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia

Część 2
PORTAL DO REZERWACJI I PROMOCJI ŁÓDEK

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu żaglowego oraz portalu do rezerwacji i promocji łódek w związku z realizacją projektu pn. ,,Zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa Prosatis Sp. z o.o." (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.13.01.00-28-0202/22-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 - ,,Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości"; Działania 13.1 - ,,Wytrzymałe MŚP".
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
2) ZADANIE nr 2: PORTAL DO REZERWACJI I PROMOCJI ŁÓDEK
3. Wymagania techniczne, parametry i elementy składowe przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-28
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Piękna Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
1) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) z konieczności dostosowania warunków umowy do postanowień umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie zawartej przez Zamawiającego z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca RPO WiM), tj. umowy o dofinansowanie projektu o której mowa w rozdz. III ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego,
3) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, okoliczności prawnych, ekonomicznych czy technicznych związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy lub wystąpienia sił wyższych (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym, np. klęski żywiołowej, powodzi, itp.), za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
3. Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z przyczyn o których mowa w ust. 2 pkt. 3) uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Zarządzającą w finansowaniu projektu w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
4. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;
2) opóźnienia w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w takim zakresie iż nie będzie możliwe wykonanie niniejszej umowy w terminie określonym w umowie.
6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia zaistnienia przesłanki, z zachowaniem formy pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
1) którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu
w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
2) którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt .3 ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.
3. W celu potwierdzenia powyższych, wskazanych w ust. 1-2, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia).
4. Wykonawca, który nie oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 1-2 podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
3) szczegółowe określenie przedmiotu oferty, tj. kartę katalogową (producent, nazwa i model, parametry techniczne),
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-16
Data ostatniej zmiany
2022-09-16 11:38:17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (PLN) - 80%
P= (CN / COB x 80%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
80% - waga kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy - 20%
1) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.07.2023 r. - otrzyma 0 pkt.
2) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 30.06.2023 r. - otrzyma 10 pkt.
3) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.05.2023 r. - otrzyma 20 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Cena brutto (PLN) - 80%
P= (CN / COB x 80%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
80% - waga kryterium
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy - 20%
1) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.07.2023 r. - otrzyma 0 pkt.
2) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 30.06.2023 r. - otrzyma 10 pkt.
3) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do dnia 31.05.2023 r. - otrzyma 20 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
MARIUSZ MIECZKOWSKI
tel.:
e-mail: m.mieczkowski@prosatis.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 72413000-8
Numer dokumentu:2022-43411-126621
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.